Úvod
Produkty

Fakturace V&S++

SQL-Web-Robot

Český hlas - TTS
Podpora

Fakturace V&S++

Galerie sestav
   

Smlouvy
   

FIXní cena

FVS s hlasem

Psion HC-WA
   

FVS v mobilu

SQL-Web-Robot

Hlasový výstup

Microsoft Agent
 

MDA/XDAII

Borland DB motor
Ceník produktů + Á
Kontakt
Privát menu

*

Na téma FVS++:
Galerie sestav
Hlasový výstup
Psion HC-WA
Příprava 2 složky
Příprava pro SAP
Instalace síťky
Podpora:
(Starší strany)
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

*

 

pro stažení aktuální verze programu klikněte zde

Link pro stažení (download) je pouze pro smluvní uživatele.
(soubor je chráněn heslem)

 

Verze Popis
13.08.2018

FVS_UTILS (Přečíslování) přidána podpora pro VODOMERY_VYMENY.db

   
02.08.2018 Finální verze exportu-importu radio-odečtů DOMTab - KAPKA spol. s r.o.
Nový volitelný modul  

Pořizování  radio odečtů  (na zařízení a sw spol. Kapka s.r.o.)

Funkcionalita této volby je stejná jako u Psionů, jen pro jiné zařízení a OS. Na základě  filtrů se ve FVS vytvoří dávka pro odečítače, následně se provede export. Exportovaná dávka se dále zpracovává na tabletu s OS Windows, odečty jsou pořizovány automaticky po spojení s radio modulem, náhradní variantou je možnost ručního vkladu zjištěného stavu. Následuje import odečtené dávky, její kontrola,  poté promítnutí do Odečtů a nakonec generování faktur.

Příprava dat

Jednotlivé dávky se automaticky ukládají, neboť se předpokládá jejich opakované využít v závislosti na délce odečtového cyklu.  Z tohoto důvodu by tedy název dávky (první volba Dávka) měl obsahovat výstižnou informaci např. název obce (a popř. cyklus), v případě dalšího omezení (pochůzka) i informaci o tom. Další možností pro upřesnění i název zařízení (využívá-li se vícero zařízení než jedno)  a v případě náročnějšího upřesnění lze použít i položku Poznámka (uvedenou pod ostatními filtry) V levé části této nabídky se pak v sezamu dávek zobrazují položky Název dávky a Pro zařízení.  Obě tyto položky jsou následně součástí datového souboru (csv) pro import a export.

Selektovat lze položky Obec, Cyklus, Odběr, Odběratel a číslo ulice (zde však pozor, tato položka není doplňována automaticky, proto tento filtr mohou používat uživatele, kteří si ji naplňují sami). Je-li kterýkoliv počet větší jak jedna, pak se oddělují čárkou. Filtr je možno psát rovnou do bílého pole příslušné položky, anebo výběrem pomocí buttonu na pravé straně. Button na straně levé obsah filtru vymaže.

Pod tabulku s filtry pro přípravu souboru lze vidět finální název souboru pro aktuální větu dávky exportu a následně importu.

Dalším důležitým filtrem je možnost eliminovat odběry, které již v daném období mají pořízený odečet volbou Nezařadit do dávky při existenci období: 01.MM.RRRR. To je vhodné u případů, kdy je již odečtena část obce.

Button : [Připrav - vytvoř dávku pro radio odečty]  (provede výběr odpovídajících adeptů) a zároveň spustí vytvoření CSV souboru, který se bude importovat do softwaru (DOMTab) určeného pro odesílání a příjem dat spol. Kapka s.r.o.  Pro nastavení cesty  místění exportovaného CSV souboru slouží parametr v poslední záložce této nabídky (CSV) kde ve spodní části je pole pro tuto cestu. Cestu nastavte před prvním provedením exportu dat v poslední záložce CSV

Nastavení cesty pro ukládání souborů pro import a export  (doporučujeme adresář Kapka a v něm vytvořit podadresáře Export a Import)

Export PC-> Radio

Tato volba je určena k prohlížení dat, která budou exportována. Zde si můžete zkontrolovat rozsah odběrů které se exportují pro pořízení odečtu, v případě zjištěného nedostatku se lze vrátit do předchozí volby Příprava dat a změnit podmínky výběru (filtry).  Volby, které má zde uživatel k dispozici jsou:

Browser - otevře vyfiltrované hodnoty jako samostatnou databázi (tudíž lze v ní využít běžné funkcionality jako filtr F6, vyhledávání F7, třídění F5, sestavy, počet vět;  editace dat zde je bezpředmětná a nikam se nepromítá.

Odeslat do radioodečtů - volba, která znovu vytvoří CSV soubor učený i importu do tabletu (využití pouze v případě, že zde v browseru je provedena úprava - ale pozor, ta se promítne pouze do dávky, nikoliv do odečtů)

Srovnat dle:   

- Primárně (Obec,cyklus,odběr)  

- Ulice a čp (název ulice a čp - pozor však čp je textové pole nikoliv číslo - tudíž řazení je abecedně odleva a nikoliv dle číselné hodnoty) 

- Pochůzky a ulice (pouze je-li položka Pochůzka u vybraných odběrů vyplněna, pokud u části není, dostanou se na první pozici odběry bez této vyplněné hodnoty)

 

Import Radio -> PC

Volba pro příjem a zpracování radio odečtů. Zde dochází ke zpětnému načtení CSV souboru, jeho následná kontrola a v závěru promítnutí do odečtů.

Nejdůležitější volba je zde Příjem z radio odečtů. Pro první příjem je potřeba v dialogu vybrat cestu kde je exportovaný soubor s odečty uložen.

Po jeho načtení se v levé horní části zobrazí infi počtu vět:


- všechny odečty
- kolika odečtů má pořízenou poznámku (položky Code_1 a Code_2 jsou pro výběr předdefinovaných voleb pro odečítače, položka Note je pro vložení libovolného textu). Doporučujeme před promítnutím do odečtů odfiltrovat poznámky nebo si vytisknout sestavu s filtrem na poznámky, aby před fakturací neuniklo žádné důležité sdělení z terénu pro fakturaci
- kolik je odběrů odečtených
- kolik bylo promítnuto výměn vdm (zde se využívá varianta pořizování výměn vdm v dtb.Vodomery ihned po jejich provedení, kde se promítají s konečným stavem a spotřebou do dtb. Vodomery_vymeny, odkud se při promítnutí těchto odečtených řádků promítnou do odečtů k fakturaci
- kolik neodečtených odečtů (bez vyplněného konečného stavu a spotřeby).
- kolik bylo zjištěno (zaznamenáno) rozdílů v čísle RFID a čísle VDM
- kolik je důležitých upozornění "Alarmů"
- kolik je DataLogů (adekvátní hodnota počtu odběrů - tj. odečty celkem mínus výměny (2 řádky)

Jednotlivé možnosti lze libovolně aktivovat a deaktivovat pomocí zaškrtávátka.  Odečtový řádek ve spodní části této karty pak zobrazuje ještě souhrn informací v levé horní části (pod počty odečů) a v prostřední části pak zobrazí poznámku (byla-li pořízena) a stavy na měřidle vč. spotřeby.

Status - informace pro uživatele o fázi zpracování přijatého datového souboru.

V případě, že nadále bude chtít pracovat pouze s odečtenými odběry, lze volbou Zruš nulové KS odstranit neodečtené odběry (resp. odběry bez vyplněného konečného stavu).

Volba Browser opět umožní zobrazení dat ve formátu databáze, tedy je možno pracovat s daty se známými funkcemi (filtr, vyhledávání, třídění dat):

- F2,F4 - editace a oprava položek tak, aby již do odečtů šly správné hodnoty (např. je-li u odečtu mínusová spotřeba)
- F6 - filtr - využítí např. zobrazí-li se během přijmu hláška o chybě ve zpracovaném souboru, lze libovolný text právě zde filtrovat
- F8 - mazání - odečt se nebude do dtb. Odečty vůbec promítat
- Alt P - sestavy - doporučujeme buď celkový opis, nebo opis poznámek / Alarmů, nebo mínusové spotřeby

Reset DB - doporučujeme spustit zejména před načtením nových dat, týká se případů, kdy již byly dříve načteny zkušební soubory

Nejdůležitější volbou je promítnutí pořízených stavů do Odečtů. K tomuto slouží button Vytvořit odečty, která zobrazí následující formulář:

Období / kdy fakturovat: - období odečtu pod kterým se pořízené stavy promítnou do odečtů (stejně tak se vyplní i položka Kdy fakturovat)
Cenová úroveň: - nastavení aktuální cenové úrovně, která se doplní do odečtů
Ceny dle změn ceníku: - budou-li odečty zasahovat do vícero cenových úrovní, pak pro vytvoření dvou řádků s různými cenovými úrovněmi je potřeba mít tuto volbu aktivní - tedy s "fajfkou"
Funkce - předvolená funkce pro pořízené odečty, doporučeno OK
Funkce pro řádky s nulovou spotřebou: - předvolená funkce pro ty případy, kdy budete chtít pořídit i řádky se stejným konečným stavem - tedy odečty s nulovou spotřebou (ne neodečtené, pouze ty bez pohybu) s tím, že do databáze Funkcí je potřeba danou funkci vložit. Odečty bez pohybu je vhodné vkládat, neboť jen tak máte zajištěno že evidujete aktuální stav na odběru a zároveň i pro dvousložkovou cenu doplněn počet dnů odečtu. Volba se aktivuje zaškrtávátkem.
Funkce pro řádky s poznámkou - předvolená funkce, která se použije pouze v případě, že máte aktivní tuto volbu (zaškrtávátko) a slouží pro vytvoření samostatných řádků, pokud u odběru je poznámka; další zpracování takové řádku již individuálně rozhodne fakturantka (díky této funkci pak lze snadno vyfiltrovat odběry, u nichž je odečet dále zpracovat)
Poznámky do odečtů - volba aktivována taktéž zaškrtávátkem, je aleternativou k předchozí volbě, tzn. že nepožadujete vytvářet samostatné odečtové řádky k odběrů s pořízenou poznámkou, ale tato poznámka se doplní rovnou k danému odečtu. Fakturantkám nadále doporučujeme veškeré poznámky projít před generováním odečtů, některé z nich mohou být pouze technického charakteru a není potřeba je tisknout do faktur, naopak u některých typů poznámek bude vhodné je zobrazit i na faktuře (nezapomeňte použít volbu Tisk poznámky)
Doplnit datum odečtu u neodečtených: - týká se pouze nulových řádků (řádky se stejným KS, nebo speciální pouze s poznámkou - viz řádek výše), protože v tabletu se nepořídil odečet a neexistuje tedy den odečtu, ta pro tyto řádky se doplní systémový (tj aktuální) datum. Fakturantka může tento datum přepsat či zvážit, zda-li se takový řádek bude generovat. Pozor pro uživatele, kteří pracují s dvousložkovou cenou, tak tam počet dnů ohlídat !
U nulových m3 posouvat datum: - volba pro řádky s nulovou spotřebou, aby byla zachována časová odečtová kontinualita
KONTROLA existence odečtu: - volba, kterou je potřeba před vlastním promítnutím odečtů provést, jedná se o prevenci duplicitních odečtů v rámci jednoho období; po dokončení kontroly se buď zobrazí chyby anebo "je to OK"
Vygenerování odečtů - lze spustit pouze po předchozí kontrole, která nezjistí již existující odečet v daném období. V případě existence takového odečtu je potřeba buď opravit funkci u stávajícího odečtu nebo radio řádek před promítnutím odstranit a následně zjištěný rozdíl vložit formou dodatečného odečtu

Pokud je během kontroly zjištěna existence odečtu za stejné období, doplní se do položky Status datum a text odečet již existuje. Nemusí se jednat o totožný odečet, ale již odečet existuje a je potřeba tyto odečty zkontrolovat v dtb Odečtů a dle zjištění rozhodnout, který z odečtů je potřeba vymazat (je-li totožný - např. výměna vodoměru - pak vymazat v browseru přijatého souboru) nebo opravit funkci v odečtech, tak aby mohl být přijatý další řádek do stejného období.  Teprve bude-li odstraněna duplicita, lze promítnout pořízené odečty do dtb.Odečty.

 

 

Pomocné akce  /  Nastavení

v této volbě je zatím  k dispozici prostor pro definování funkcí, které má při výběru posledního odečtu ignorovat. Jedná se především o funkce pro paušální odečty /SR,JZ,OP,PA.../ nebo opravné odečty (DB,DF, a pod/ či jiné funkce, které používáte pro mimořádnou fakturaci u níž se vyplňuje pouze spotřeba a nevyplňujete konečné stavy!

   
02.07.2018

Úprava algoritmu pro zápis generovaných dávek faktur do ZIPů a jejich vracení.
Aktualizace licencí (zodpovědní zástupci aplikace FVS)

   
25.05.2018 Rozšíření od GB-SOFT.cz v souvislosti legislativním nařízením o GDPR.

GDPR Manager - pomocník při řešení rozporu mezi Nařízením GDPR a Zákonem o účetnictví.

 

Nové funkce:

  1. GDPR Secure manager - Šifrování tabulky Adresáře a také konkrétních položek.
  2. GDPR Manager / Čistič - Pomocník při výběru a trvalém odstranění údajů o odběrateli (po době nutné k evidenci z hlediska uplynutí povinné archivační doby).
Obě tyto funkce jsou k dispozici pod volbou Databáze (v hlavním menu).

 

Šifrování položek - GDPR Secure manager

V první fázi se jednorázově spustí procedura, která v tabulce Adresář kontroluje její korektnost a pokud je vše OK tak se vytvoří. záložní databáze Adresar*_backup.db a v původní  se spustí šifrování.

V případě zjištěného nedostatku se zobrazí hláška, a další postup je potřeba konzultovat. Šifrování nelze spustit na datech, která nemají správnou strukturu. 

Po ukončení celé procedury se na konci seznamu prováděných činností v průběhu šifrování zobrazí na posledním řádku: Proces GDPR zabezpečení a protekce je ukončen.

V takovém případě jsou již položky šifrované a jejich dešifrování (povoleným uživatelům se obsah zobrazí v původním tvaru) se dá regulovat pomocí další volby.

GDPR - aktivně dekódovat  - volba ve formě zaškrtávátka. Je-li zaškrtnuto, pak jsou data dekódovaná a zobrazují se. Není-li fajfka, data jsou kódovaná a zobrazují se ve formátu dlouhého řetězce písmen a čísel.

 

 

GDPR Manager / Čistič - Výběr a trvalé odstranění údajů o odběrateli.

Volba pro kontrolu aktuálnosti podkladů k odběrateli/odběratelům. Spuštěním se hromadně zkontroluje kompletní seznam odběratelů v tabulce Adresář.

U odběratelů, kteří splňují podmínku (nemají žádné pohledávky ani úhrady mladší 10 let) se doplní Status = "A" a zároveň se změní barva řádku odběratele.

Tito odběratelé mohou být z evidence vynulováni (tzn. doklady v evidenci zůstávají, vynulují se všechny položky obsahující osobní údaje).

Tito jsou dále označování jako "Adepti".  Z datového hlediska se jedná o databázi s názvem ADRESAR_WIPE_INFO.DB

Akce  Popis 
[ Aktualizovat stav ]  Provede kontrolu a doplnění hodnot u všech odběratelů k aktuálnímu datu a doporučí nulování (Status='A') 
[ Nulovat 123 ]  Vynuluje položky s osobními údaji odběratele číslo 123 (jméno,adresa,tel.,email, účet) ve všech relevantních tabulkách, Název odběratele se všude změní na "Vynulován" 
[ Nulovat ZIP ] Vynuluje údaje v zazipovaných tabulkách archivů faktur dle generovaných dávek. 
[ Odstranit reporty ]  Nabídne k odstranění reporty, exporty a emaily uložené v adresáři FVS.
[ Help ]  Zobrazí internet explorer s aktivním odkazem na tento popis 
   
Filtry Filtry lze vzájemně kombinovat, aktivací všech filtrů se zobrazí všichni odběratelé 
Adepti GDPR  Aktivuje se filtr na odběratele  jež splňují podmínky pro výmaz (bez pohledávek a starší než...)  Tito jsou zobrazeni červenou barvou a statusem "A", rovněž je zobrazen celkový počet. 
Vynulovaní  Aktivuje se filtr na již vynulované odběratele  
Vynulované zipy  Aktivuje se filtr na již vynulované zipy obsahující faktury vybraného odběratele 
Nutno uchovat  Aktivuje se filtr na odběratele, kteří nevyhovují podmínce pro zapomenutí (černé řádky, bez statusu "A") 
   
Číslo nebo název  Pole pro vložení čísla odběratele, jenž má být vyfiltrován 
[ Filtrovat ] Aktivace filtru pro pole Číslo nebo název, pod tlačítkem je zobrazen počet vyhovujících vět 
   
Uchovat 10 let  Pole pro zadání počtu let, standard 10 let, minimum 3 roky (dle typu evidence daňových dokladů - elektronicky nebo tištěné, vč. uzávěrek) 

 

Popis položek databáze Adresar_wipe_info.db
Číslo Číslo odběratele
Status N - odběratel jenž nevyhovuje podmínce pro zapomenutí, A - adept vyhovující podmínce pro zapomenutí
FVS/EF Zdroj naplnění názvu odběratele (pouze pro uživatele s Externí fakturací)
Název FVS.Adresář název odběratele ( dtb. Adresář z FVS)
Název EF.Adresář název odběratele ( dtb. Adresář z Externí Fakturace )
Info zkratkovitě databáze, v nichž byl nalezen záznam s daným číslem odběratele
OM - odběry, OD - odečty, ZA - zálohy, SI - Sipo, VF - saldo faktury, UH - saldo uhrady
Status k datum, kdy byla naposledy databáze aktualizována a ke kterému datu proběhla kontrola na možnost výmazu
Wipe info info o způsobu provedení zapomenutí (byl-li odběratel vynulován nebo vymazán)
Wipe čas datový a časový zápis provedení zapomenutí
Wipe zip info o nulování i v zazipovaných dávkách faktur
Poznámka  
Poslední Datum posledního (nejvyššího) datumu, jenž je zohledňován v podmínce pro výběr adeptů na zapomenutí, má-li neuhrazené pohledávky nebo nezúčtované zálohy, pak se doplní aktuální systémový datum
Záznamů počet zjištěných záznamů vybraného adepta
Záznamů_N počet záznamů, v nichž bylo provedeno nulování u vyhovujícího a již vynulovaného adepta
Lze vymazat k Datum, ke kterému lze na odběratele zapomenout / odstranit
AD_PD Nejvyšší použitý datum požit v dtb. Adresář (bez vlivu na možnost zapomenutí) - jen info kvůli novým uživatelům
VF počet zápisů v Saldu VF
VF_N počet záznamů v Saldu (Saldo_Faktury), v nichž bylo provedeno nulování u vyhovujícího a již vynulovaného adepta
VF Kč Celkem součet ze zápisů v Saldu VF
VF Neuhrazeno Kč Celková částka Neuhrazeno ze všech zápisů v Saldu VF (pro zapomenutí musí být nula)
VF PD poslední /nejvyšší/ použitý datum u faktur v saldu
VF Dávek počet dávek u faktur v saldu daného adepta
EF počet zápisů v Saldu VF bez čísla dávky (faktury z Externí fakturace)
EF_N počet  již vynulovaných zápisů v Saldu VF bez čísla dávky (faktury z Externí fakturace)
EF_Kč celková částka faktur z EF
EF_Neuhrazeno celková neuhrazená částka za faktury z EF
EF_PD nejvyšší datum z dokladů z EF
ZA počet zápisů (úhrad) Záloh (dtb. VOZALOU)
ZA_N počet již vynulovaných zápisů v zálohách (VOZALOU)
ZA Kč Celkem součet všech záloh (z dtb. VOZALOU)
ZF celkový počet zápisů v Zálohových fakturách
ZF_N počet již vynulovaných zápisů zálohový faktur (VOZALOU)
ZF Kč Celkem součet všech vystavených zálohových faktur
ZF PD nejvyšší datum evidovaný v uhrazených zálohách (VOZALOU)
SI počet zápisů (přijatých plateb) SIPA
SI_N počet již vynulovaných zápisů v SIPu
SI Kč Celkový součet všech přijatých SIPo plateb
SI PD nejvyšší datum evidovaný u SIPo plateb
UH počet úhrad
UH_N počet již vynulovaných zápisů úhrad
UH Kč celkový součet všech úhrad v Saldo úhrady
UH PD nejvyšší datum evidovaný v úhradách
OM počet odběrných míst (aktivních karet odběrů)
OM_N počet již vynulovaných karet odběrů, v nichž je odběratel evidován
OM PD nejvyšší datum evidovaný u zápisu (změny) v kartě odběru (bez vlivu na podmínky pro zapomenutí) - jen informativně
OD počet řádků v odečtech
OD PD nejvyšší datum zápisu (změny) v odečtech (opět bez vlivu na pomínky pro zapomenutí) - jen informativě
Locker, Locked číslo uživatele a datum zápisu pro zablokování browseru
Changer, Changed číslo uživatele a datum posledního zápisu změny v daném browseru

 

Vlastní nulování je tedy podmíněno splněním podmínky, že odběratel nemá v evidenci pohledávky ani úhrady starší xxx let a je v zobrazeném seznamu označen statusem "A" a zvýrazněn červenou barvou. (počet let by měl být odsouhlasen pověřenou osobou pro GDPR).

Odběratel, na jehož řádku je aktuální pozice se ve formě čísla odběratele doplní do názvu tlačítka pro nulování.

Konkrétní číslo odběratele, kterého chcete vynulovat můžete také zadat do filtru.

Kliknutím na [ Nulovat xxx ] (s číslem odběratele) se spustí NENÁVRATNÉ vynulování osobních údajů ve všech databázích.

Po dokončení zobrazí tabulka s výčtem databází, ve kterých byl odběratel nulován.

Řádky v databázích zůstávají v evidenci pod číslem odběratele s tím, že již nikde nefigurují osobní údaje, pole budou prázdná a místo názvu odběratele je doplněn text VYNULOVÁN.

Zápis o nulování se zapíše ve formě data a času vynulování

 

 

Po dokončení vynulování je zápis rozšířen o datum a čas vynulování, doplněny jsou i všechny položky s "*_N" o počtu vynulovaných zápisů v konkrétní databázi (podle výskytu).

[ Nulovat ZIP ]
Před vlastním nulování údajů o odběrateli v zip archivech dávek faktur se zobrazí dotaz:
 
Fakturu lze vytisknout a však bez údajů o odběrateli. (Název odběratele = Vynulován)
   
27.02.2018

Oprava kontroly účtu při vytváření předpokládaných záloh.

Nyní kontroluje pouze "zálohy inkasem" = true nebo typ faktury FSI = I

   
20.02.2018

Stav salda k datu

Rozšířeno o položku neodečtené zálohy v archivu SADLO_FAKTURY

Po naistalování je třeba vyčkat na ukončení přidání položky do tabulky - může být časově náročné.

   
20.02.2018 Nově implementovaná funkce

Zálohové platby formou INKASA z účtu

 

Zálohy jsou nyní rozšířeny o možnost jejich inkasování z účtu odběratele (za předpokladu že vytvoří souhlas s inkasem na svém účtu, jehož číslo vám pak poskytne a to vč. limitu který si pro váš účet nastavil). Tato varianta je rozšířením typu záloh č.4 (zálohové faktury) s tím, že se generuje datový soubor pro banku s příkazem k inkasu ve formátu KPC.  

 

Nejprve je potřeba aktivovat zálohu (v případě že již existuje tak editovat) a vyplnit potřebné položky v kartě odběrného místo (dtb. Odběry).  Základní podmínkou pro Inkaso je vyplněná hodnota "I" v položce typ formuláře (F/S/I) v pravém horním rohu. Poté vyplňte položky v záložce Zálohy:

Cyklus: měsíční 10, lze použít i jiné cykly (čtvrtletní, pololetní - jako u odběru)
Zálohu použít: A- ano / N - ne
INKASO: volbu "zafajfkovat" (základní nastavení je zaškrtávátko prošedlé, terpve kliknutím na tuto volbu se inkasní záloha aktivuje - zaškrtávátko zčerná)
Limit inkasa: částka limitu na účtu odběratele
Typ: 4   ( Záloha fakturou)
Variabilní symbol: u ZF je číslování automatické dle generátoru, tento VS slouží pro párování úhrad, převod přeplatků do ZA a případné opravy
Záloha Kč: Výše zálohové platby, která bude inkasována
Záloha od: datum, od kdy platí záloha
   
F-S v pravém horním roku karty odběru - vyplňtě "I"

Další nezbytnou podmínkou je vyplnění účtu odběratele a to v dtb. Adresář. Vyplňte položku  kód banky (první v pořadí) případně předčíslí (druhé v pořadí) a číslo účtu (třetí). Vedle čísla účtu je volitelný parametr KONTROLA ve formě zaškrtávátka. Kontrola hlídá pravidlo pro účty (modulo11), tudíž jeho aktivací předejdete zbytečným hláškám o chybně vyplněném účtu při generování datového souboru.

Vytváření vlastních předpisů záloh (ať tištěných = ZF zálohové faktury, nebo i elektronicky zasílaných (typ formuláře "E") anebo těchto inkasních (form. "I") se nachází ve volbě GENERÁTOR => Generátor zálohových faktur

 Pro uživatele, kteří doposud nevyužívali možnosti zálohových faktur a tuto volbu nevyužívali je popis položek v Generátoru ZF popsán zde: http://gb-soft.cz/podpora-fvs_generovani_zalohovych_faktur.htm. Následující popisované položky se budou vztahovat pouze k inkasu.  Typ záloh bude pro tento případ č. 4

 

 

Nastavení exportu inkasa (volba stejná jako pro inkas u faktur)

Datum splatnosti příkazů: Datum kdy bude inkaso provedeno
Číslo generování HPU: pořadové číslo generování, navyšuje se automaticky, číslo by mělo být menší než 80000
Číslo klienta: číslo podniku (přidělené v rámci smluvního vztahu s bankovní institucí)
Název klienta: Název podniku
Název banka: název banky
Sídlo banky: sídlo banky, není již povinné
Předčíslí účtu: předčíslí vašeho účtu (pokud předčíslí máte)
Číslo účtu: vaše číslo účtu
Kód banky: kód banky
Číslo pobočky: není již povinné
Konstantní symbol: konstantí symbol, který bude zobrazen u provedeného inkasa
Text zobrazení na výpise: text, který se zobrazí odběrateli ve výpise u inkasní platby
Text pro PROFI BANKU pro jiný typ exportu (platby přeplatků - vratky)
Disk: vyberete cílový disk, na který se bude vytvářet datový soubor pro banku
Pevná část názvu souboru: dodržujte délku soboru, přípona je oddělena tečkou a je: KPC
Název soboru tajných kódů: nepoužívat, rovněž i volbu vyžadovat tané kódy

 

Generování inkasních záloh:

Po vytvoření předpisů v inkasa v odběrech a nastavení parametrů pro datový soubor můžete přistoupit k vlastnímu vytvoření inkasních předpisů. V levé části formuláře pro generování ZF je zobrazen filtr na obec,cyklus, odběr a počet odběrů, které vyhovují zadaným parametrům generátoru.  Pokud předpisy pro zálohy vytváříte průběžně, je dobré před generování ZF spustit volbu Vytvoření předpokládaných záloh. Počty v levé části se mohou změnit. Nastavte podmínky generátoru (datumy, popř. filtry na obec, cyklus, popř. odběr či odběratel ) a číslo zálohové faktury. Tato číselná řada je kontinuální jako u běžných faktur, a zárovň je společná pro inkasní platby záloh tak pro běžné tištěné zálohové faktury.  Typ záloh 4. Vlastní vytvoření předpisů ať datových či tištěných provedete tlačítkem GENEROVAT. Po jejich vygenerování se deaktivuje tlačítko  Zálohových inkas (x) s počtem uvedeným v závorce. Tyto můžete vytisknout, považujeme to však za zbytečný krok, pokud je celý proces automatizovaný a výpovědní hodnotu má stejně až doklad po provedené platbě. Vytvoření datového sobour ještě obsahuje následující dialogová okna, jenž je potřeba potvrdit:

Nyní se předpisy nacházejí ve stavu, že jsou vytvořeny avšak ještě v datech nezaevidovány. Narozdíl od jiných záloh, se zde po zaevidování vytvoří předpis zálohy ve formě browseru a jsou evidovány v dtb. Zálohové faktury.  Zde však před vlastním zaevidováním (volba je nevratná, v případě chyby se zálohové faktury musí vymazat) doporučujeme datový soubor načíst v bance a teprve po jeho načtení (bez zjištění případných nedostatků) zaevidovat zde v programu. K tomuto slouží poslední button v generátoru ZF  Zaevidovat generované ZF.  Pokud by přeci jen tento krok byl opomentu, tak při dalším generováním jiné dávky záloh bude zobrazena hláška, kterou můžete faktury zaevidovat (nejedná-li se o nějakou zkušební dávku)

 

   
10.01.2018

Úprava v zaokrouhlení automaticky vypočtené spotřeby m3 u odečtů ve vícero cenách.

Rozšířeno z desetin na setiny.

   
 
Podpora dle roku : Aktuálně, 2016-2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

© GB-SOFT 1989-2019 ® GB-SYSTEMs

Upraveno 11.04.2019 18:37:11