Úvod
Produkty

Fakturace V&S++

SQL-Web-Robot

Český hlas - TTS
Podpora

Fakturace V&S++

Galerie sestav
   

Smlouvy
   

FIXní cena

FVS s hlasem

Psion HC-WA
   

FVS v mobilu

SQL-Web-Robot

Hlasový výstup

Microsoft Agent
 

MDA/XDAII

Borland DB motor
Ceník produktů + Á
Kontakt
Privát menu

*

Na téma FVS++:
Galerie sestav
Hlasový výstup
Psion HC-WA
Příprava 2 složky
Příprava pro SAP
Instalace síťky
Podpora:
(Starší strany)
2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

*

 

pro stažení aktuální verze programu klikněte zde

Link pro stažení (download) je pouze pro smluvní uživatele.
(soubor je chráněn heslem)

 

Verze Popis
17.12.2017

Úprava importu z radio odečtů Kapka s.r.o.

Respekt a zaokrouhlení desetinných míst odečtů (m3).

   
13.11.2017

Kontrola možnosti kompenzace pohledávek zálohami

Volba, jejímž cílem je možné ještě před upomenutím pohledávky, vyčlenit takové odběratele s neuhrazenými fakturami, jenž mají zároveň uhrazené zálohové platby. Účelem není vyrovnání pohledávek již přijatými úhradami záloh, ale pouze selektovat takovéto odběratele. Automatická kompenzace není možná, neboť se jedná o rozdílný vztah úhrady k povinnosti DPH.

Nově tedy naleznete položku Neodečtené zálohy v dtb. Saldo_Faktury, která není naplňována automaticky ale jednorázovou volbou umístěnou ve výběru faktur pro generování upomínek. Po základním vyplnění parametrů pro upomínání lze spustit ve Výběru a generování upomínek volbu Aktualizace výše neodečtených uhrazených záloh. Ta zajistí na základě spojení s číslem odběratele doplnění momentální aktuální výše uhrazených záloh (všech typů - tzn. ZA, Sipo, ZF) do položky Neodečtené zálohy. Nutno však zdůraznit, že zálohy mohou být hrazeny ke konkrétnímu odběru, tudíž ne vždy by mohla být kompenzace relevantní. Po provedení aktualizace této položky se doplní výsledek "Aktuální" a zároveň se zobrazí počet kontrolovaných pohledávek. Nyní je již na uživateli, aby prošel u vybraných pohledávek k upomenutí doplněné hodnoty a vyhodnotil, zda-li by se faktura měla upomenou či nikoliv. V záporném případě následuje označení pohledávky statusem. Automatickou volbou v levé dolní části "Jen bez neodečtených záloh" lze automaticky vyfiltrovat ke generování upomínek pouze ty odběratele, u nichž není evidována žádná přijatá a nezúčtovaná platba (ze však již bez ohledu na výši možné kompenzace, tudíž se vztahuje i na drobné přeplatky například z automatického převodu přeplatků a nedoplatků do záloh.

Další postup generování upomínek je dle dosavadních pravidel a postupu.

   
13.11.2017

Zálohové faktury - typ "E"

U odběratelů, kteří mají v typu formuláře "E" - faktury elektronicky a zároveň chtěli využít možnost zálohové faktury, tak doposud nebyl k dispozici v Generátoru zálohových faktur tento formát. Nyní je možnost ZF rozšířena i o tento formát.

   
13.11.2017

Nový volitelný modul

Pořizování  radio odečtů  (na zařízení a sw spol. Kapka s.r.o.)

Funkcionalita této volby je stejná jako u Psionů, jen pro jiné zařízení a OS. Na základě  filtrů se ve FVS vytvoří dávka pro odečítače, následně se provede export. Exportovaná dávka se dále zpracovává na tabletu s OS Android, odečty jsou pořizovány automaticky po spojení s radio modulem, náhradní variantou je možnost ručního vkladu zjištěného stavu. Následuje import odečtené dávky, její kontrola,  poté promítnutí do Odečtů a nakonec generování faktur.

 

Příprava dat

Jednotlivé dávky se automaticky ukládají, neboť se předpokládá jejich opakované využít v závislosti na délce odečtového cyklu.  Z tohoto důvodu by tedy název dávky (první volba Dávka) měl obsahovat výstižnou informaci např. obec a cyklus, v případě dalšího omezení i informaci o něm. Další možností pro upřesnění i název zařízení (využívá-li se vícero zařízení než jedno)  a v případě náročnějšího upřesnění lze použít i položku Poznámka (uvedenou pod ostatními filtry) V levé části této nabídky se pak v sezamu dávek zobrazují položky Název dávky a Pro zařízení.

Selektovat lze položky Obec, Cyklus, Odběr, Odběratel a číslo ulice (zde však pozor, tato položka není doplňována automaticky, proto tento filtr mohou používat uživatele, kteří si ji naplňují sami). Je-li kterýkoliv počet větší jak jedna, pak se oddělují čárkou. Filtr je možno psát rovnou do bílého pole příslušné položky, anebo výběrem pomocí buttonu na pravé straně. Button na straně levé obsah filtru vymaže.

Dalším důležitým filtrem je možnost eliminovat odběry, které již v daném období mají pořízený odečet. Zde je však nutno zvážit, zda-li se jedná např. o odečtenou část obce anebo jen opravné doklady pořízené v aktuálním období.

Button : Připrav - vytvoř dávku pro radio odečty  (provede výběr odpovídajících adeptů) a zároveň spustí vytvoření CSV souboru, který se bude importovat do softwaru (DOMTab) určeného pro odesílání a příjem dat spol. Kapka s.r.o.  Pro nastavení cesty  místění exportovaného CSV souboru slouží parametr v poslední záložce této nabídky (CSV) kde ve spodní části je pole pro tuto cestu. Cestu je potřeba nastavit dle sw DOMTab.

PC-> Radio

Tato volba je určena k prohlížení dat, která budou exportována. Zde si můžete zkontrolovat rozsah odběrů které se exportují pro pořízení odečtu, v případě zjištěného nedostatku se lze vrátit do předchozí volby Příprava dat a změnit podmínky výběru (filtry).  Volby, které má zde uživatel k dispozici jsou:

Browser - otevře vyfiltrované hodnoty jako samostatnou databázi (tudíž lze v ní využít běžné funkcionality jako filtr F6, vyhledávání F7, třídění F5, sestavy.

Odeslat do radio odečtů - volba, která znovu vytvoří CSV soubor učený i importu do tabletu (využití pouze v případě, že zde v browseru je provedena úprava - ale pozor, ta se promítne pouze do dávky, nikoliv do odečtů)

Srovnat dle:   

-Primárně (Obec,cyklus,odběr)  

-Ulice a čp (název ulice a čp - pozor však čp je textové pole nikoliv číslo - tudíž řazení je abecedně odleva a nikoliv dle číselné hodnoty) 

- Pochůzky a ulice (pouze je-li položka Pochůzka u vybraných odběrů vyplněna, pokud u části není, dostanou se na první pozici odběry bez této vyplněné hodnoty)

 

Radio -> PC

Volba pro příjem a zpracování radio odečtů. Zde dochází ke zpětnému načtení CSV souboru, jeho následná kontrola a v závěru promítnutí do odečtů.

Nejdůležitější volba je zde Příjem z radio odečtů. Pro první příjem je potřeba v dialogu vybrat cestu kde je exportovaný soubor s odečty uložen (C:/DOM/Import). Po jeho načtení se v levé horní části zobrazí infi počtu vět. První volba jsou všechny odečty, druhá - kolika odečtů má pořízenou poznámku, další kolik je odběrů odečtených a kolik neodečtených. Jednotlivé možnosti lze libovolně aktivovat a deaktivovat pomocí zaškrtávátka.  Odečtový řádek ve spodní části této karty pak zobrazuje ještě souhrn informací v levé horní části (pod počty odečů) a v prostřední části pak zobrazí poznámku (byla-li pořízena) a stavy na měřidle vč. spotřeby.

V případě, že nadále bude chtít pracovat pouze s odečtenými odběry, lze volbou Zruš nulové KS odstranit neodečtené (resp. odběry bez vyplněného konečného stavu) odběry. Dále pak ve volbě promítající tyto hodnoty do Odečtů už ale nemůže zajistit vytvoření nulových odečtů.

Volba Browser opět umožní zobrazení dat ve formátu databáze, tedy je možno pracovat s daty se známými funkcemi (filtr, vyhledávání, třídění dat).

Poslední a zároveň nejdůležitější volbou je promítnutí pořízených stavů do Odečtů. K tomuto slouží button Vytvořit odečty, která zobrazí následující formulář:

Období / kdy fakturovat: - období odečtu pod kterým se pořízené stavy promítnou do odečtů (stejně tak se vyplní i položka Kdy fakturovat)
Cenová úroveň: - nastavení aktuální cenové úrovně, která se doplní do odečtů
Ceny dle změn ceníku: - budou-li odečty zasahovat do vícero cenových úrovní, pak pro vytvoření dvou řádků s různými cenovými úrovněmi je potřeba mít tuto volbu aktivní - tedy s "fajfkou"
Funkce - předvolená funkce pro pořízené odečty, doporučeno OK
Funkce pro řádky s nulovou spotřebou: - předvolená funkce pro ty případy, kdy budete chtít pořídit i řádky se stejným konečným stavem - tedy odečty s nulovou spotřebou (ne neodečtené, pouze ty bez pohybu) s tím, že do databáze Funkcí je potřeba danou funkci vložit. Odečty bez pohybu je vhodné vkládat, neboť jen tak máte zajištěno že evidujete aktuální stav na odběru a zároveň i pro dvousložkovou cenu doplněn počet dnů odečtu. Volba se aktivuje zaškrtávátkem.
Funkce pro řádky s poznámkou - předvolená funkce, která se použije pouze v případě, že máte aktivní tuto volbu (zaškrtávátko) a slouží pro vytvoření samostatných řádků, pokud u odběru je poznámka; další zpracování takové řádku již individuálně rozhodne fakturantka (díky této funkci pak lze snadno vyfiltrovat odběry, u nichž je odečet dále zpracovat)
Poznámky do odečtů - volba aktivována taktéž zaškrtávátkem, je alternativou k předchozí volbě, tzn. že nepožadujete vytvářet samostatné odečtové řádky k odběrů s pořízenou poznámkou, ale tato poznámka se doplní rovnou k danému odečtu. Fakturantkám nadále doporučujeme veškeré poznámky projít před generováním odečtů, některé z nich mohou být pouze technického charakteru a není potřeba je tisknout do faktur, naopak u některých typů poznámek bude vhodné je zobrazit i na faktuře (nezapomeňte použít volbu Tisk poznámky)
Doplnit datum odečtu u neodečtených: - týká se pouze nulových řádků (řádky se stejným KS, nebo speciální pouze s poznámkou - viz řádek výše), protože v tabletu se nepořídil odečet a neexistuje tedy den odečtu, ta pro tyto řádky se doplní systémový (tj aktuální) datum. Fakturantka může tento datum přepsat či zvážit, zda-li se takový řádek bude generovat. Pozor pro uživatele, kteří pracují s dvousložkovou cenou, tak tam počet dnů ohlídat !
U nulových m3 posouvat datum: - volba pro řádky s nulovou spotřebou, aby byla zachována časová odečtová kontinualita
KONTROLA existence odečtu: - volba, kterou je potřeba před vlastním promítnutím odečtů provést, jedná se o prevenci duplicitních odečtů v rámci jednoho období; po dokončení kontroly se buď zobrazí chyby anebo "je to OK"
Vygenerování odečtů - lze spustit pouze po předchozí kontrole, která nezjistí již existující odečet v daném období. V případě existence takového odečtu je potřeba buď opravit funkci u stávajícího odečtu nebo radio řádek před promítnutím odstranit a následně zjištěný rozdíl vložit formou dodatečného odečtu

 

 

Pomocné akce  /  Nastavení

v této volbě je zatím  k dispozici prostor pro definování funkcí, které má při výběru posledního odečtu ignorovat. Jedná se především o funkce pro paušální odečty /SR,JZ,OP,PA.../ nebo opravné odečty (DB,DF, a pod/ či jiné funkce, které používáte pro mimořádnou fakturaci u níž se vyplňuje pouze spotřeba a nevyplňujete konečné stavy!

Rozšířený formulář vodoměru o položky "Radio spojení" na odběr - vodoměr
Nové Radio údaje vodoměru
   
30.09.2017

Upraveno oříznutí dokladů ve formátu PDF pod Windows 7 při systémovém zvětšení 125% a více. U Windows 10 bez změny.

   
22.09.2017

Opravena přesmyčka CSV exportu pro "radio odečty".

   
21.09.2017

Odesílání faktur e-mailem (rozšíření o formát PDF)

Nově je k dispozici další formát odesílané přílohy u faktur e-mailem a to PDF.  Kromě hromadného odesílání lze navíc využít možnost jednorázově odeslat libovolnou fakturu v tomto formátu a to i pro odběratele, kteří nemají vyplněnou e-mailovou adresu pro zasílání faktur. Přímo v náhledu PDF lze doklad sdílet a jednou z variant je i pošta. Adresu odběratele se tedy zadá rovnou do odesílané zprávy, neukládá se do adresáře (proto výše uvádím jednorázově).

Dalším prvkem je implementace kontroly na shodu dokladu z odesílané dávky na databanku ProSaldo, kdy je před odesláním dávky porovnáváno v rámci čísla dávky navíc číslo odběratele, číslo faktury a Kč Celkem. Tímto je eliminována možnost odeslat jiné faktury z přegenerovaných dávek.

Před odesláním faktur elektronicky doporučujme vždy provést náhled v PDF, abyste měli vizuální kontrolu toho, co odesíláte. Nevhodné měřítko zoomu se může projevit do ukládání náhledu.

 

1. INSTALACE  Acrobat Reader Touch

Aplikace je zdarma, není potřeba licence, stáhnout lze např. ve Store : https://www.microsoft.com/cs-cz/store/p/adobe-reader-touch/9wzdncrfj2gc

Nastavit aplikaci jako výchozí pro používání souborů s příponou PDF  (většinou se zobrazí volba po instalaci nebo prvním spuštění),  použít zaškrtávátko.

.

2. NASTAVENÍ

Důležité pro správné uložení obrázku faktury do PDF je měřítko zvětšení/zmenšení displeje (nastavení vlastností zobrazení/monitoru). Nastavte si, prosím, měřítko na 100% !

Pokud již odesílání faktur e-mailem používáte, v nastavení není potřeba nic měnit  (pouze uložit vzory - vid další bod), pokud ještě ne, je nutné vyplnit celou levou část. Hodnoty SMTP serveru, portu, popř. uživatele a odesílatel Vám poskytne Váš IT. Pravá část je pro testování správnosti nastavení a editaci vzorů odesílaných emailů.  Volba SMTP Kopie je pro ty, jenž požadují mít odeslané faktury v poště (kopie faktur se odesílá na zadanou adresu kterou v poště používáte)

Pro aktivaci varianty odesílat faktury elektronicky ve formátu PDF je tedy potřeba aby tlačítko  PDF příloha svítilo zeleně (Ano)

. Není-li tato volba aktivní, pak jsou nadále odesílané přílohy ve formátu GIF.  Vzory e-mailů  - nyní je nutné uložit VŠECHNY vzory (tj. vzory 1-5) s tím, že vzor 1 = Faktury, 2 = Složenky, 3 = Inkaso, 4 = ZF, 5 = doručenky.  Doporučujeme každý z těchto vzorů (byť budou stejné) Načíst, provést úpravu a pak Uložit (U1-U5).ODESÍLÁNÍ

Po vygenerování faktur (nebo otevření dávky z archivu) pak lze pak zobrazit náhled všech dokladů s tím, že:

1) faktury - hromadné odesílání emailem   je v hlavní nabídce hned druhá volba:   Odesílání eMailem / Vytvoření PDF (Dávka:xxxx)        // zůstává jako doposud, pouze navíc formát pdf
V podmínkách výběru je zaškrtávátko: "Vytvořit pouze PDF faktury všem" - tato volba neodesílá faktury e-mailem, nýbrž pouze vytvoří soubory s obsahem faktur ve formátu pdf. Není-li voba vybrána (není-li zobrazeno zaškrtávátko) pak je k dispozici stávájící volba Odeslat e-mailem.  Faktury, které byly odeslány jsou v dtb. ProSaldo doplněny o datum odeslání e-mailem a e-mailovou adresu, na kterou byla faktura odeslána.


To, kam se ukládají vzory odesílaného e-mailu, obrázky faktur  (*.gif), emaily (*.eml) a nově uložené obrázky faktur do pdf (*.pdf), je uloženo v další záložce této volby a to Nastavení PDF
2) faktury, složenky, inkasa, ZF,doručenky se tisknou v jednotlivých sekcích dle druhu formuláře
   - navíc lze de individuálně (u libovolného dokladu) provést odeslání elektronicky - i když nemá v adresáři vyplněnou e-mailovou adresu  (předposlední ikona v levém sloupci - eMailem).
     Tato volba vyvolá stejný formulář jako na testování (viz obr.výše), takže stačí v kolonce příjemce vyplnit místo vaší testovací adr. požadovanou adresu odběratele a doklad (i když se tiskne) el. odeslat.


Odeslané faktury e-mailem jsou v databance. ProSaldo doplněny o informaci o datu odeslání a e emailovou adresu, na kterou byly odeslány. Lze tedy i jednoduchou sestavou či filtrem zjistit, kdy, kam a které faktury byly odeslány.
   
06.09.2017 Příprava na nový Modul Radio-Odečty typu kapka-vodoměry.

Rozšířený formulář vodoměru o položky "Radio spojení" na odběr - vodoměr
Nové Radio údaje vodoměru
Nový formulář pro Export - import Radio odečtů
  Export - import Radio odečtů
   
20.06.2017

Export DPH KH1 přidané tlačítko (volba) úvodního webu [Daňový portál MFČR] z důvodu prý dočasně (k datu 20.6.2017) nefunkčního webu pro testovaní.

Původní tlačítko [Kontrola exportu mfcr.cz] má nyní nový text [Kontrola exportu (testovací)].

   
25.04.2017

Upravený export ABO-KPC - Saldo generování HPÚ

   
13.04.2017

Upravený přístup k vícenásobnému otevírání formulářů.

 • Vylepšený algoritmus výměny zdrojů dat Odečtů, Odběrů a Adresáře v kartách.

 

   
12.12.2016 Úprava - možnost vyhledání textu v seznamu při výběru dávky z archivu
Archiv faktur
   
26.10.2016 Úprava pro podrobný výpis stavu při odeslání emailu 2
   
08.06.2016 Export DPHKH1 :
 1. Úprava pro export z EXTERNÍ FAKTURACE - odběratel se nebere z databáze odběratelů, ale z doplní se z řádky faktury externí fakturace.
 2. Vylepšena logika dekódování původních dobropisovaných čisel dokladů v poznámce
   
30.05.2016 Export DPHKH1 :
 1. Úprava pro export do GORDIC CZ - Interní očíslování dokladů
 2. Úprava pro export do STORMWARE - DateAccountig=DUZ
   
12.05.2016 Export DPHKH1 :
 1. Úprava pro export do GORDIC CZ-DIČ a atribut ECCD
 2. Úprava pro export do STORMWARE CZ-DIČ
   
03.05.2016 Export DPHKH1 :
 1. Rozšíření filtru u OPDD.
 2. Rozšíření předkontace v exportu pro Gordic.
 3. Rozšíření exportu pro Pohodu o vazbu na předkontace 3Fv.
   
15.03.2016

Nová možnost - použít Číslo zálohové faktury (ZF)  jako Evidenční číslo dokladu.

Pouze pro uživatele, kteří mají upraven formulář zálohové faktury (dále jen ZF) tak, že  splňuje podmínky daňového dokladu. Ti mohou po aktivaci této volby používat číslo zálohové faktury jako Evidenční daňové číslo (na rozdíl od všech záloh, kterým se pro Evidenční číslo dokladu přiřazuje číslo Dokladu úhrady). Tuto možnost však nedoporučujeme, vzhledem k tomu, že při vícečetné platbě v rámci jednoho účetního období nemusí být vyhodnoceny poklady pro Kontrolní hlášení stejně. U násobných plateb by plátce těchto ZF měl být informován o tom, jakým způsobem je budete vykazovat v podkladech KH  (neboť jedna ze základních podmínek KH praví, že Evidenční číslo dokladu se může vyskytovat v rámci KH pouze jednou !)

 1. Možnost pouze pro vygenerované a zaevidované Zálohové faktury
 2. Evidenční číslo daňového dokladu  =  Variabilní symbol ZF  (nikoliv číslo Dokladu úhrady)
 3. Při násobné úhradě v rámci jednoho účetního období se všechny úhrady sčítají pod jeden variabilní symbol  (bude-li uhrazena plátcem DPH 2x částka 6000,- dostane se díky součtu tato úhrada do věty A4 a nikoliv 2x do A5 ! ! ! )
 4. DUZP bude pro takové to Evidenční číslo dokladu vzato z  poslední úhrady (tzn. poslední - nejvyšší datum úhrady)

   
23.02.2016

DPHKH1 - update - pro export CSV doplní do řádku na 14 pozici kód operace číslo ze 4 pozice střediska

   
22.02.2016

DPHKH1 - update - Export Info (Výběr období) se doplňuje z faktur, ze záloh a nebo ze SIPA podle toho co existuje (za cenu delšího trvání).
- Nyní se tedy nabízí k exportu i období, které je pouze v zálohách nebo SIPU.

   
16.02.2016

DPHKH1 - update - dle požadavku A-CONTO + CSV.
+ posunutí položky dle dalšího nového požadavku R-55 EVCSDK na pozici R-54 CSSM / ve 13:00

   
12.02.2016

Update + CSV.

   
01.02.2016

Oprava exportu CSV - datum zdanitelného plnění.

   
26.01.2016
 1. Přidána možnost exportu v rámci DPH KH1 - pro Stormware (XML) ... doplněno
 2. Úprava online kontroly DIČ ve FVS_DPHKH.

Menu->Saldo->Export kontrolního hlášení DPH.

   
19.01.2016 Otevřít dokument v samostatném okně

Informace ke Kontrolnímu hlášení  (dále jen KH)                  aktualizováno dne:  26.1.2016

V důsledku novely zákona o DPH platí od 1.1.2016 pro plátce daně povinnost podávat Kontrolní hlášení. Jedná se o datovou formu zasílání podkladů pro DPH. Pro uživatele FVS to obnáší následující:

Stručný postup na  ½ ledna:

 1. - pročíst info k evidenčnímu číslu daňového dokladu, tvorbě opravných dokladů
 2. - kontrola DIČ (nyní mají uživatelé i dispozici on-line kontrolu buď na celý Adresář nebo na vygenerovaný export) popis u EXPORTU
 3. - kontrola tisku (formuláře faktury/složenky - můžete doplnit text: Evidenční číslo daňového dokladu) a průběžný tisk Dokladu platby přijaté předem (týká se přijatých záloh nad 10.000,- Kč pro plátce daně) i v tomto formuláři by měl být text: Evidenční číslo dokladu (číslem bude Doklad úhrady)
 4. - uživatelé Externí fakturace - doplňovat do textu plnění DPD:xxx (číslo kódu)
 5. poskytnutí testovacího vzorku exportovaného souboru DPHKH1 dodavatelům třetích stran, popř. datového souboru určeného pro export do účetnictví; soubory ke stažení zde:

        5a       - DPHKH1.xml

        5b,c    - export.csv a popis struktury exportu csv  

        Důležité info:  Export.csv není určen pro uživatele s Externí fakturací !!!

postup na druhou část ledna:

 1. - instalace programu Export_DPHKH (provedete aktualizaci FVS.exe která v sobě nese odkaz exe této aplikace)
 2. V programu FVS je volba pro spuštění exportu v (hlavním menu)  SALDO - Export kontrolního hlášení DPH
 3. - vyplnění parametrů (hlavička podniku, záhlaví k datovému dokumentu DPHKH1 = věta P a D)
 4. - vytvoření vlastního cvičného vzorku exportu dat  = popis aplikace na konci tohoto textu v části nazvané EXPORT
 5. - provést kontrolu odběratelů s DIČ se zohledněním na výsledky kontroly on-line (položka EU VAT)

postup ½ února:

 1. - doporučujeme cvičně uzávěrku ve FVS a následně vytvořit cvičný soubor DPHKH1 a otestovat na testovacím webovém rozhraní FS: Testovací rozhraní: https://mfwwwit-1.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/spol/soubor_vyber.faces. Zde budou odhalena jak chybná nastavení záhlaví dokumentu, tak i chybně vyplněná DIČ u odběratelů, popř. další možné nesrovnalosti. Bez tohoto ověření NEDOPORUČUJEME předávat soubor DPHKH1.xml vašim dodavatelům účetního systému !  Podrobný popis ověřování souboru bude podrobněji popsán u Exportu_DPHKH.

 


Podrobnější popis jednotlivých úkonů

Evidenční číslo daňového dokladu -  nový termín používaný ve vazbě na kontrolní hlášení, aby byla jednoznačnost dokladu a zároveň byla zabezpečena shoda při kontrolním párování.  

1) Ve FVS i Externí fakturaci je číslo faktury jednoznačné číslo a tudíž bude používáno při naplňování KH do této položky.  Uživatelům doporučujeme editaci vzoru faktury a tuto textovou položku doplnit do záhlaví faktury, optimálně do části k datu fakturace.

2) Pro zálohy používané ve FVS však používaný Variabilní symbol tuto podmínku nesplňuje, tudíž bude pro veškeré přijaté platby předem (ZA =záloha převodem, ZF=zálohová faktura, SP=zálohy SIPO, ZS=zálohy Sporožiro) budou do KH posílány pod číslem Dokladu úhrady. Toto číslo je automaticky přiřazováno ke každé přijaté úhradě, čímž je zajištěna jednoznačnost každé přijaté platby; nastavení číselné řady je ve volbě  Saldo - Nastavení úhrady. Uživatelům síťové verze, kteří využívají volbu převodu přeplatku do záloh připomínáme, že i tyto přeplatky jsou číslovány, proto je důležité aby číselné řady čísel Dokladů úhrady se nepřekrývaly ! (informace obzvlášť důležitá pro uživatele, kteří využívají volbu přepnutí dat Podnik)

DIČ - všem uživatelům důrazně doporučujeme zkontrolovat obsah této položky (v Adresáři). Ideální způsob kontroly je setřídění dat pomocí klíče DIČ (nebo s ním začínající)  /  F5 a vyhledat tak první vyplněnou položku (stačí do vyhledávání zadat C).  Všechny hodnoty vyplněné v této položce musí začínat na CZ a pak bez mezery( nebo bez pomlčky) pokračuje číselnou hodnotou, která může být v rozsahu 6-10 čísel.   Proto tedy po provedené kontrole a opravách (většina chyb právě bude na začátku tohoto vyhledávání) doporučujeme zkontrolovat i poslední vyplněnou kartu (přesunout se na poslední pozici >l ) neboť jen zde odhalíte pokud máte více jak 12 znaků celkem.

Edit:   od 18.1.2016  je na webu k dispozici aktualizovaná verze, která umožní on-line kontrolu DIČa. Kontrola je primárně postavena na databázi EU VAT, pokud zde DIČ není nalezeno, následuje kontrola na webu MF evidující spolehlivost plátců. Informace získaná zpět ke kontrolovanému DIČu se doplní v adresáři do nově přidané položky v kartě odběratele EU VAT.

Edit:   26.1.2016 Účel této kontroly je, aby odesílaná data byla ve správném formátu (existující číslo DIČ dle modulo11). DIČ může být vyplněno i u Neplátců daně, pokud jimi jsou právnické subjekty.  Jedná se tedy o pomocnou informativní službu, která by měla ušetřit čas a opakované odesílání souborů z důvodu chybného vyplnění této položky.

 

DIČ je bezpodmínečně nutné zkontrolovat na vygenerovaném exportu, jinak export s chybnou hodnotou dič nebude akceptován FS - včetně těch která již nejsou aktuální !

Opravné daňové doklady - v kontrolním hlášení zvlášť označení, zda-li se jedná o opravný d.doklad § 44 Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (věta: A4 položka: zdph_44) . Běžný ODD se značí vztahem k VF (button v kartě odečtu, který zajistí doplnění textu VF: a číslo faktury ke které se opravný doklad vztahuje). Aby se tyto opravné doklady za dlužníky v insolvenčním řízení správně zařadily do KH musí být vyplněny v poznámce k odečtu textem “IVF:” a číslo faktury.

Běžné opravné DD budou nadále značeny v poznámce  “VF:”a číslo faktury. U oprav je ve vztahu na limit brána absolutní hodnota opravy, tzn. že ODD nad -10000,- Kč budou u plátců daně zařazovány do věty A4.

Zdanitelné plnění u přeplatků do záloh - se bere  datem úhrady datum vystavení faktury. Pouze u  případů  s převodem přeplatku do záloh a zároveň aktivní volbě Období přeplatků = období faktury se jako datum úhrady doplní poslední datum z období, ve kterém byla faktura pořízena.  Opět pozor u síťových verzí, doporučujeme zkontrolovat u všech uživatelů !

 

Zálohy - pro uživatele evidující zálohové platby a současně používají síťovou verzi, pak ne NEZBYTNÁ kontrola nastavení číselné řady DOKLADU ÚHRADY u všech uživatelů. Každý uživatel by měl mít jinou číselnou řadu, aby se předešlo duplicitní evidenci čísla dokladu úhrady.

 

Externí fakturace - do textu na faktuře u řádku s přenesenou daní musí být uveden text s kódem (dle číselníku činností pro přenesenou daň) v následujícím tvaru: “Kód DPD:4”

Nebude-li uvedena zkratka DPH a číslo správného kódu, NEBUDE faktura zahrnuta do věty A1 !


Obsah souboru kontrolního hlášení - export DPHKH1.xml

 

 

Pro export dat do souboru DPHKH1.xml je připravena samostatná aplikace Export FVS , jejíž popis bude v samostatném souboru.  Nyní následuje jen stručný popis nejpodstatnějších částí:

Hlavička kontrolního hlášení (věta P / hlavička podniku a věta D / hlavička předávaného souboru)

 • věta P hlavička podniku stačí vložit jednou a tutéž používat i pro následující KH
 • fakturujete-li za vícero podniků (bez použití volby Nastavení dat - Podnik), lze vložit několik hlaviček podniků současně, jsou číslovány pořadovým číslem
 • číselník FÚ:
 • Ve formuláři EPO bude použita u FÚ položka, resp. hodnota „k_ufo_vema“ (uvedená v číselníku "ufo"), která bude při uložení XML souboru převedena na „technické“ číslo „c_ufo“.
  k_ufo_vema | c_ufo | název
  2000 | 451 | Finanční úřad pro hlavní město Prahu
  2100 | 452 | Finanční úřad pro Středočeský kraj
  2200 | 453 | Finanční úřad pro Jihočeský kraj
  2300 | 454 | Finanční úřad pro Plzeňský kraj
  2400 | 455 | Finanční úřad pro Karlovarský kraj
  2500 | 456 | Finanční úřad pro Ústecký kraj
  2600 | 457 | Finanční úřad pro Liberecký kraj
  2700 | 458 | Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
  2800 | 459 | Finanční úřad pro Pardubický kraj
  2900 | 460 | Finanční úřad pro Kraj Vysočina
  3000 | 461 | Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
  3100 | 462 | Finanční úřad pro Olomoucký kraj
  3200 | 463 | Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
  3300 | 464 | Finanční úřad pro Zlínský kraj
  4000 | 13 | Specializovaný finanční úřad
 • věta D - edituje se před každým odesláním KH (nastavení aktuálního období, popř. info jedná-li se o opravné nebo dodatečné hlášení)

Věta A1

 • týkají se pouze některých faktur z Externí fakturace a to těch, které obsahují přenesení daňové povinnosti ( k tomuto účelu je přidána nová položka Kód_PP)
 • věty z Externí fakturace nebudou naplňovány ze Salda (FVS) ale rovnou z EF a to pouze v případě, že bude na konci textu u daného plněné uveden text PDP: a číslo činnosti !!!

Věty A2, A3   se netýkají  FVS ani EF

Věta A4  

 • doklady nad 10000,-  (včetně DPH) a pro odběratele, kteří jsou plátci DPH
 • vyplývá kontrola Adresáře, nejlépe filtr na odběratele s IČ a následně ověřit v databázi ARESu i správnost DIČ
 • filtr pro výběr dokladů pro větu A4 je tedy vyplněná položka DIČ. Pokud je (v DIČ vyplněna hodnota “Není plátce DPH”) nebo (je DIČ vyplněno a neobsahuje číslice) pak se doklady odběratele řadí automaticky do věty A5 jako kdyby položka DIČ nebyla vyplněna.
 • u zálohových plateb spadajících do této věty je číslem dokladu DOKLAD UHRADY, nikoliv číslo zálohy (Variabilní symbol);  Odběrateli se vystaví Doklad o přijaté platbě předem, kde toto číslo dokladu úhrady bude uvedeno a na jehož základě si odběratel zařadí do své daňové evidence provedenou zálohovou platbu
 • opravné daňové doklady k fakturám odběratelů v insolvenčním řízení (bez ohledu na výši částky). Tyto opravné daňové doklady musí mít v odečtu v položce poznámka text:  IVF: a číslo dokladu.

Věta A5

 • doklady do 10.000,- Včetně (a včetně DPH) nebo doklady nad 10.000,- Kč ale vystavené odběratelům, kteří nejsou plátci DPH
 • doklady jsou zde vysoučtované celkem / neuvádí se čísla dokladů

Kombinované plnění (EF)  tj. na jedné faktuře je plnění podléhající DPH a současně s přenesenou daňovou povinností -  se řídí primárně celkovou částkou dokladu a kontrolou na DIČ (A4 nebo A5), poté se provede zápis jednotlivých plnění (např. plnění s přenesenou daň. povinností do A1  a  plnění podléhající DPH do A4 a nebo A5 dle toho zda-li byl doklad celkem nad 10 tis a byl-li odběratel plátcem daně ).

Věty B1-B5      se vztahují pouze pro přijatá plnění - není ve FVS evidováno

 

 

 

EXPORT

Aplikace vytváří dvě varianty souboru.   DPHKH1.xls (finální, odpovídající požadavkům FS na zaslání datového souboru, bude se předávat pro další průnik s výstupem z účetnictví) nebo druhý soubor  Export.csv, který umožní předat položkově všechna plnění za zadané období z FVS a to nejen vystavené faktury, ale i přijaté zálohy (volitelný parametr). Název souboru je volitelný, doporučujeme zejména pokud máte vícero dat, doplňovat do názvu souboru nejen datum, ale i označení dat-

 

Spustíte jej pod volbou Saldo (v hlavním menu) a následně  Export kontrolního hlášení DPH

 

 

I.  Varianta exportu dat do účetnictví ( export.CSV)

1) nastavení parametrů / popř. kontrola DIČ pro celou dtb. Adresář /  (záložka nastavení)

2) export - vytvoření řádku R a H (záložka Export-info - v seznamu vyberete za jaké období) - 2x klik

3) Kontrola DIČ - tlačítko napravo, pouští se před každým vytvořením nového exportu ! Kontrola pouze plátců v tom období

- pokud se zobrazí chyba, je nutné opravit DIČ v Adresáři a znovu opakujete export od bodu 2

- pokud se nezobrazí žádná chyba, pokračujete vytvořením finálního exportu

4) export souboru csv - tlačítko napravo, kliknutím se vygeneruje finální soubor

 

II. Export pro průnik dat určených pro Kontrolní hlášení (DPHKH1.xml)

1) nastavení parametrů a kontrola DIČ (záložka nastavení)

2) nastavení datové hlavičky souboru (věta D / záložka Data období)

3) export - vytvoření řádku R a H (záložka Export-info - v seznamu vyberete za jaké období) - 2x klik

4) Kontrola DIČ - tlačítko napravo, pouští se před každým vytvořením nového exportu ! Kontrola pouze plátců v akt. období

- pokud se zobrazí chyba, je nutné opravit DIČ v Adresáři a znovu opakujete export od bodu 3

- pokud se nezobrazí žádná chyba, pokračujete vytvořením finálního exportu

5) Exprtovat DPH KH1.xml  (tlačítko napravo)

6) kontrola validity souboru (tlačítka napravo:  Kontrola xmlvalidation.com a Kontrola exportu mfcr.cz)

 

 

 

Nastavení:

 

Přidat datum a čas exportu za název exportu  =>  výsledkem bude jednoznačnost výstupu (pro případ ukládání)  export_18.1.2016 15-04-13.csv; jinak pokud zůstane soubor jen s názvem export, bude se neustále přepisovat.

Zahrnout do exportu také zálohy (VOZALOU a SIPO_EVIDENCE) - pokud využíváte možnosti zálohových plateb od odběratelů, a v účetním systému jsou zálohy evidovány sumárně, pak musíte mít zaškrtnuto, aby by se zálohy zahrnuly do kontrolního hlášení. Na straně druhé je potřeba, aby v ekonomickém systému měli možnost u interních dokladů (sumárně výnosové účty za VS nebo přijaté zálohy celkem za den) omezit jejich výběr pro kontrolní hlášení , aby nedošlo k duplicitnímu záznamu !  Nepoužíváte-li zálohy, pak nesmí být zafajfkováno.

Zahrnout do exportu také externí fakturaci - pokud položkově neevidují faktury z EF v účetnictví, pak ano. ( EF = aplikace na fakturaci jiné činnosti než vodné stočné) Nemáte-li aplikaci EF, pak nesmí být zafajfkováno.

Krátit čísla středisek na 3 dle ACONTO (jen pro uživatele účetního systému ACONTO - ti mají volbu aktivní). Uživatelé s jiným účetním systémem než ACONTO nemají volbu zafjakovanou !

U čísel neměnit desetinou čárku (jen pro export) - volitelný parametr oddělovacího znaménka u čísel (pouze pro export do ACONTa)

Export - hlášení DPH KH1 testovací verze = volba aktivní po dobu testováním jakmile budete odesílat již finální soubor /ostrá data/ tak volbu DEAKTIVUJTE !!!

 

Online kontrola DIČ ve FVS -  volba na hromadnou on-line kontrolu všech odběratelů, kteří mají v Adresáři vyplněné DIČ. Do položky eu VAT doplní informace získané na základě dotazovaného DIČ. Není-li DIČ nalezeno v Evropské databázi plátců daně, pak pokračuje dalším hledání v databázi plátců daně určený pro identifikaci Spolehlivého plátce.  Ideální pro kontrolu je seřazení sloupců v databázi tak, aby EU VAT byla vedle DIČ a pak provést optickou kontrolu jen odběratelů s vyplněným DIČ (Filtr: DIC is not null)

Pokud v Adresáři provedete změnu položky DIČ, pak se eu VAT vynuluje, aby mohla dojít příště znovu ke kontrole.  Kontrola eu VAT tedy probíhá pouze pokud je tato položka nevyplněna a zároveň je v položce DIČ hodnota.

 

Účel této kontroly je, aby odesílaná data byla ve správném formátu (existující číslo DIČ dle modulo11). DIČ může být vyplněno i u Neplátců daně, pokud jimi jsou právnické subjekty.  Jedná se tedy o pomocnou informativní službu, která by měla ušetřit čas a opakované odesílání souborů z důvodu chybného vyplnění této položky.

 

Pokud po provedené kontrole program nahlásí chybu u konkrétního dokladu a DIČa, pak souhrn všech zjištěných nedostatků bude zobrazen v záložce LOG. Uvedená DIČ v tomto logu je tedy potřeba opravit. Ukončíte aplikaci EXPORTu, vrátíte se do FVS, provedete opravy v Adresáři a znovu celý postup vytvoření exportu opakujete dokud neprojde bez chyb.

 

Vynulovat předešlé kontroly DIČ v Adresáři -  volba která položku eu VAT  vynuluje, aby mohli být kontrolováni všichni odběratelé s vyplněným DIČ.

Kontrolovat DIČ EU a v databázi Nespolehlivost DPH - doporučujeme volbu mít aktivní aby měla kontrola zdroj.


Data podnik:

Obsah jednotlivých položek je podrobně popsán ve struktuře souboru DPHKH1.xml uvedený na webu FS. Většina účetních již má zkušenosti s odesíláním datových souborů elektronicky, a poskytne informace jakými údaji položky vyplnit. Hlavička souboru s parametry podniku (věta P) se nastaví pouze jednou.

 

 

Data období:

Úvodní hlavička souboru (věta D), obsahuje informace o účelu a formě odesílaných dat. Popis položek je opět podrobně popsán v dokumentu definující strukturu souboru DPHKH1.xml

 

Validace souborů:

 

Kontrola xmlvalidation.com  - aktivní link na web doporučený FS, který kontroluje validitu souboru oproti souboru s definicí struktury. 

Při testování se nejprve vybere testovaný soubor DPHKH1.xml, následně se potvrdí volba pro validaci externím schématem, potvrdí se volba Validate. Poté se vybere soubor dphkh1_epo2_validate.xsd.

Tuto kontrolu doporučujeme spustit při testování a před prvním odesíláním. Následně pak pouze při aktualizaci FVS. 

 

Kontrola exportu mfcr.cz - aktivní link na testovací rozhraní portálu FS, který slouží pro kontrolu validity souboru z hlediska správnosti vyplněných dat (kontrola hlavičky - věta D a P), dále kontrola DIČa, duplicity a kontrolní součty (větaC).

Nejpve se vybere v levé dolní části soubor (DPHKH1.xml který jste vytvořili), pak volbou Načíst (v pravé horní části) se spustí načtení a kontrola souboru.  Pokud jsou v souboru závažné chyby (přes které by neprošlo odeslání datového souboru) zobrazí se jejich seznam. V takovém případě je nutné provést opravu buď v nastavení nebo v datech. Pak se celý postup exportu opakuje od začátku 

 

 

V případě že žádné závažné chyby nebyly shledány bude obrazovka obsahovat následující sdělení a i přesto ještě doporučujeme provést kontrolu Protokolu chyb (méně závažných nebo nezávažných) a to pomocí volby v pravé části okna.

 

Pokud i po této kontrole nebyly shledány žádné chyby, pak lze soubor předat k jeho sloučení s ostatními výstupy v účetnictví.

 

 

 
Podpora dle roku : Aktuálně, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

© GB-SOFT 1989-2013 ® GB-SYSTEMs

Upraveno 04.06.2018 01:32:02