Úvod
Produkty

Fakturace V&S++

SQL-Web-Robot

Český hlas - TTS
Podpora

Fakturace V&S++

Galerie sestav
   

Smlouvy
   

FIXní cena

FVS s hlasem

Psion HC-WA
   

FVS v mobilu

SQL-Web-Robot

Hlasový výstup

Microsoft Agent
 

MDA/XDAII

Borland DB motor
Ceník produktů + Á
Kontakt
Privát menu

*

Na téma FVS++:
Galerie sestav
Hlasový výstup
Psion HC-WA
Příprava 2 složky
Příprava pro SAP
Instalace síťky
Podpora:
(Starší strany)
2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

*

 

pro stažení aktuální verze programu klikněte zde

Link pro stažení (download) je pouze pro smluvní uživatele.
(soubor je chráněn heslem)

 

Verze Popis
30.07.2014 Úprava automatického postu u rozpracovaných dat, rozšíření kontroly BDE před spuštěním programu + nové upozornění před odesláním faktur emailem pokud je období starší jak aktuální datum-40dní
 

 

02.07.2014 Smlouvy - nová položka - Kapacita_VDM, databáze kapacit VODOMERY_PRUTOKY položka PRUTOK_H a v databázi OBCE položka LIMITY_JAKOSTI_DB
+ změna řazení pro urychlení akcí ve smlouvách
 

 

25.06.2014 Vkládání úhrad - Rozšíření logiky kontrol a vyplňování.
 

 

26.03.2014 Oprava doplnění VDM v kartě OM pro smlouvy a položky stát v Adresáři při posouvání - už nepřekáží.
 

 

10.03.2014 Další přidání dalších nových položek pro smlouvy : Stát a Stav_VDM_číslo
 

 

21.02.2014 Oprava přepočtu redukovaných dlouhodobých srážek - redukovaných m3
 

 

20.02.2014

Smlouvy 2014

V rámci legislativy byly pro tvorbu smluv přidány nové položky. Pokud jste prováděli upgrade programu z internetu od 1.1.2014 do 19.2.2014, pak doporučujeme kontrolu položek v dtb. Obce (viz dále).
Nově přidané položky jsou na několika místech, proto je velkými pismeny uveden nejprv název databáze, tučným pismem názvy nových položek, dále pak popis. V samém závěru je pak rekapitulační tabulka se všemi novými položkami.

dtb. OBCE

V databance obcí přibyly položky týkající se vlastníka vodovodu a kanalizace v dané obci (položky se týkají adresy):
Vlastník vodovodu:
Vlastník vodovodu název, Vlastník vodovodu název2, Vlastník vodovodu ulice, Vlastník vodovodu čp, Vlastník vodovodu PSČ, Vlastník vodovodu Obec
Vlastník kanalizace:

Vlastník kanalizace název, Vlastník kanalizace název2, Vlastník kanalizace ulice, Vlastník kanalizace čp, Vlastník kanalizace PSČ, Vlastník kanalizace Obec

Upozornění !!!

Pokud jste  během ledna a února 2014 již prováděli upgrade programu z interntu, pak zkontrolujte právě tyto položky v dtb.Obce. Dříve zde byly položky pouze pro název, nyní je rozšířeno na celou adresu. Položka název se tedy může vyskytnout duplicitně, správná je ta, kde se v názvu položky vyskytuje "nazev?´" V nadpise žádné položky by se nemělo vyskytovat podtržítko, pokud ano, položku je potřeba odstranit (kontaktujte nás, prosím)

Dlouhodobý srážkový průměr,  jeho změna a následné promítnutí a nové výpočty

Položka je zakomponována již od začátku tvorby smluv, avšak byla minimálně obněňována. Pokud položka byla použita pro výpočet vody srážkové, tak zústává původní hodnota tohoto koeficientu zobrazena jak v kartě odběru (podkarta smlouvy) tak v Adresáři (v kartě Data OM u sekce SR).  Pokud dojde ke změně koeficientu, tak aby NEdocházelo by při automatickém dopnění k hromadnému zápisu jak v adresáři, tak i v odběrech, o přepočtu nemluvě,  je připravena volba pod tlačítkem  "Spočítat" jak v kartě smlouvy v dtb. Adresář (podkarta DataOM) tak i v kartě odběru (podkarta Smlouva) . Neplánované spuštění není vhodné zejména u síťových vezrí, proto je připravena tato varianta cíleného spuštění propočtu.
Po spuštění této volby bude ještě dotázáni, zda-li bude výpočet proveden pouze pro daný odběr, anebo hromadně pro všechny odběry.

 

dtb. ODBĚRY

V kartě odběru přibyla nová podkarta /záložka  Smlouvy 2014.  Zde jsou pole pro definování vlastníka stavby/pozemku/VP/KP pro ty varianty, kdy by některý z těchto parametrů byl odlišný od vlastníka se kterým se uzavírá smlouva (případy kdy může být vlastník pozemku jiný než vlastník stavby a pod).   Tyto čtyři položky se doplňují do smlouvy podmíněně, tzn. že pokud pokud není položky vyplněna, bere se automatiky název Vlastníka (karta Vlastník v Adresáři) a pokud i zde nebude název vyplněn, bude doplněn Název odběratele (Adresář)

Další položky se týkají počtu osob žijících trvale a sezonně a stavu vodoměru při uzavírání nové smlouvy a profil přípojky.

NEPODMÍNĚNÉ  (musí být vyplněny):

Počet osob trvale, Počet osob sezona - nutno vyplnit, není-li zde hodnota, zůstane na smlouvě položka nevyplněna

Stav VDM,   Datum zjištění Stavu VDM - hodnota měřidla, většinou uváděno při změně vlastníka, dále datum zjistění tohoto stavu.

Profil přípojky - pro případy kdy je profil přípojky uváděn v rozmezí anebo je pro všechny stejný, lze ve smlouvě nahradit textem. Pokud je ve slouvě proměnná, musí se tato položka pak vyplňovat u každého odběru.

NEPODMÍNĚNÉ  (nemusí být vyplněny):

Vlastník pozemku, Vlastník stavby, Vlastník vodovodní přípojky a Vlastník kanalizační přípojky - vyplňujte pouze, pokud je vlastník rozdílný od odběratele nebo vlastníka ( vyjímečné případy, kdy může být rozdílný vlastník pozemku, nebo jedné z přípojek). Není-li zde vyplněn některý z těchto vlastníků, bere se hodnota v Adresáři z položky Vlastník. Pokud ani tam vlastník není vyplněn, pak se bere automaticky hodnota z Odběratele.

Vlastník vodovodu, Vlastník kanalizace - zde se opět vyplňuje vlastník vodovodu, nebo kanalizace POUZE v případě, že přednastavená hodnota vlastníka V/K v dané obci pro příslušnou obec je rozdílný.  Tzn., že v databázi obcí se pro danou obec přednastaví většinový vlastník V/K a pouze v případě že daný odběr spadá do menšinové skupiny jiného vlastníka V/K v dané obci má zde vyplněnou hodnotu. Není-li zde hodnota vyplněna, bere se automaticky vyplněná hodnota vlastníků podle čísla obce z dtb.Obcí.
Pro případy, kdy bude v obci vícero vlastníků pak doporučujeme, aby v Adresáři (odkud lze odběratele pomocí buttonu vedle čísla vybírat) byli tito odběratelé uloženi pod číslem které je nejmenší, popř. můžete využít i záporného čísla - např. č. -1, -2, -3 atd., čímž se docílí, že tito odběratelé budou vždy na začátku a výběr bude rychlejší)

 

dtb. ADRESÁŘ

ID Datové schránky (pro odběratele) a  e-mail (pro Vlastníka), položky jsou umístěny v adekvátních kartách

Memo položky (tzn. typ poznámky, lze editova pouze v kartě, nikoliv v řádku) :  Odběratel zapsán u:  /  Majitel zapsán u:

PODNIK

Nově v hlavičce podniku přibyly položky :

e-mail, web, ID datové schránky

Rekapitulace všech nových položek:

Název položky dtb specifikace umístění položky pozn.
Vlastník vodovodu název Obce vždy pro každou obec
Vlastník vodovodu název 2 Obce    
Vlastník vodovodu ulice Obce    
Vlastník vodovodu ulice čp Obce    
Vlastník vodovodu PSČ Obce
Vlastník vodovodu Obec Obce    
Vlastník kanalizace název Obce    
Vlastník kanalizace název 2 Obce    
Vlastník kanalizace ulice Obce    
Vlastník kanalizace ulice čp Obce    
Vlastník kanalizace PSČ Obce    
Vlastník kanalizace Obec Obce    
Vlastník připojené stavby Odběry Odběr / Smlouvy2014 podmíněné - nemusí být vyplněn, bere se pak vl/odběratel
Vlastník pozemku Odběry Odběr / Smlouvy2014 podmíněné - nemusí být vyplněn, bere se pak vl/odběratel
Vlastník vodovodní přípojky Odběry Odběr / Smlouvy2014 podmíněné - nemusí být vyplněn, bere se pak vl/odběratel
Vlastník kanalizační přípojky Odběry Odběr / Smlouvy2014 podmíněné - nemusí být vyplněn, bere se pak vl/odběratel
Počet osob trvale Odběry Odběr / Smlouvy2014 podmíněné - nemusí být vyplněn, bere se pak vl/odběratel
Počet osob sezona Odběry Odběr / Smlouvy2014 podmíněné - nemusí být vyplněn, bere se pak vl/odběratel
Stav VDM Odběry Odběr / Smlouvy2014 hodnota měřidla při předvání
Stav VDM k datu Odběry Odběr / Smlouvy2014 datum zjištění této hodnoty
Profil přípojky Odběry Odběr / Smlouvy2014  
Vlastník vodovodu Odběry Odběr / Smlouvy2014 Pouze je-li v obci víc vlastníků V/K, jinak vyplnit v obci
Vlastník kanalizace Odběry Odběr / Smlouvy2014 Pouze je-li v obci víc vlastníků V/K, jinak vyplnit v obci
     
Majitel zapsán u: Adresář Smlouvy/ Data odběratel/ dole  
Odběratel zapsán u: Adresář Smlouvy/ Data odběratel/ dole upřednostňujte tuto položku před vyplněním položky Zapsán u (v kartě Vlastník)
ID datové schránky Adresář Odběratel  
e-mail Adresář Vlastník
e-mail Podnik Faktury / Nastavení hlavičky faktury a složenky  
web Podnik Faktury / Nastavení hlavičky faktury a složenky  
ID Datové schránky Podnik Faktury / Nastavení hlavičky faktury a složenky
 

 

03.02.2014 Úprava přepočítání vody srážkové a koeficientu dlouhodobých srážek v obcích.
Při změně položky se zobrazí dotaz zda přepočítat všechny O.M. v obci. Platí pro položku "Dlouhodobé srážky" v kartě odběratele i kartě odběru.
Po změně dlouhodobých srážek se zobrazí dotaz zda přepočítat všechny karty odběrných míst v dané obci.
 

 

20.01.2014 Rozšíření položek pro nové smlouvy dle legislativy.

Popis zde bude doplněn.
 

 

20.12.2013 Automatický výpočet nových záloh

Zásadní úprava ve vypočtené hodnotě nové zálohy. Doposud roční hodnota nově vypočtené zálohy je nahrazena hodnotou adekvátní pro cyklus zálohy.  Např. je-li cyklus u zálohy 10, bude nová záloha zobrazena jako měsíční zálohy.  Bude-li cyklus u zálohy (nikoliv u odběru) čtvrtletní, pak se zobrazí vypočtená hodnota zálohy za tři měsíce.

Pokud máte vytvořené Splátkové kalendáře, ve kterých se počítá s roční hodnotou, pak bude potřeba v těchto sestavách provést úpravu.
Vzor pro úpravu zašlete e-mailem.
 

 

 
Podpora dle roku : Aktuálně, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

© GB-SOFT 1989-2013 ® GB-SYSTEMs

Upraveno 11.04.2019 18:37:12