Úvod
Produkty

Fakturace V&S++

SQL-Web-Robot

Utils
Podpora

Fakturace V&S++

Galerie sestav
   

Smlouvy
   

Fixní cena

FVS s hlasem

Psion HC-WA
   

FVS v mobilu

Externí Fakturace

SQL-Web-Robot

Borland DB motor
Ceník produktů + Á
Kontakt

*

Na téma FVS++:
Galerie sestav
Hlasový výstup
Psion HC-WA
Příprava 2 složky
Podpora: 2002
2001
2000

*

 

 

 

Zálohy typu 4 - Zálohové faktury

 

     Zálohové faktury jsou určeny pro ty odběratele, kteří nemají dosud nasmlouvané žádné zálohové platby. Generátor zálohových faktur je však postaven na přednastavení zálohy v kartě OM - jako u ostatních záloh, pouze s tím rozdílem, že se nevyplňuje VS nebo Spojovací klíč. Variabilní symbol se doplňuje až při generování ZF a to dle nastaveného parametru v Generátoru ZF.

    ZF se dají se generovat hromadně pro celou skupinu odběrných míst, která vyhovují zadaným podmínkám.  Po vygenerování ZF se tyto zálohy dostávají do evidence do nové dtb. Zaevidované zálohové faktury, ovšem k jejich proúčtování dochází až v momentě úhrady v Saldu-úhradách. Provedením úhrady dojde k zápisu hned ve čtyřech databankách: Saldo-úhrady, Saldo-účtování, Saldo-DPH, a dále zápis uhrazené zálohy do Uhrazených záloh (Vozalou.db). V této databázi se již evidují veškeré přijaté (uhrazené) zálohy (a ZF), které jsou k dispozici pro odpočet uhrazených záloh z generovaných faktur.

1) Karta OM  - Odběry

V kartě OM je potřeba aktivovat v sekci Zálohy - SIPO 2000 možnost generování zálohových faktur. K tomuto je potřeba vyplnit následující údaje:

Cyklus - zadání cyklu, které v tomto případě určuje frekvenci ZF (kdy a kolikrát za rok)
Zálohu použít - A  (A - ano, není-li vyplněno, nedojde k vytvoření předpokládané zálohy a možnost vygenerování ZF
Typ - 4 (lze zadat buď číselně typ, nebo vybrat z nabídky - lišta vedle typu zálohy)
Záloha Kč - výše zálohové faktury
Záloha Od: - datum, od kdy lze generovat ZF

    Po správném vyplnění karet OM lze vytvořit (aktualizovat) databanku předpokládaných záloh (stejný postup jako u smluvních záloh - typ 1) pomocí volby Odběry - Zálohové platby - Vytvoření předpokládaných záloh, nebo přímo v generátoru ZF (viz dále).  Jsou-li tyto vstupní parametry správně vyplněny, pak lze postoupit ke generování ZF.

 

2) Generátor a Generátor ZF

Generování ZF je samostatný a nezávislý na generátoru faktur. V generátoru VF je zakomponován jako volba, která  Generátor ZF spouští.

    Po potvrzení volby Generátor zálohový faktur se spustí  nezávislý Generátor ZF, který má své vlastní  podmínky pro generování ZF.

Období generování - účetní období vytvoření záloh
Datum vystavení zálohy - datum fakturace zálohových faktur (datum vystavení dokladu)
Datum odeslání - datum odeslání zálohové faktury
Výběr pouze v období (dle cyklu) - ledka - svítí-li zeleně, je aktivní a platí text na tlačítku, je-li barva červená - volba není aktivní a zobrazí se všechny odběry s typem zálohy 4 bez ohledu na aktuální cyklus
Tisknout pouze nezaevidované - ledka - svítí-li zeleně, pak se k tisku nabídnou pouze ty ZF, které byly zaevidovány pomocí volby Zaevidovat generované ZF  (princip shodný jako u generování upomínek)
Obce - je-li nula, pak filtruje pro generování všechny odběry bez ohledu na číslo obce, je-li číslo obce konkrétně uvedeno (např. 201), pak se filtrují pouze ty odběry v dané obci
Cyklus - je-li nula pak filtruje pro generování všechny odběry bez ohledu na cyklus, je-li cyklus konkrétně uveden (např. 10), pak se filtrují pouze ty odběry v daném cyklu - tedy v tomto případě jen měsíční
Odběratel číslo - je-li nula, pak filtrují pro generování všichni odběratelé v rámci zadaných podmínek, chceme-li vygenerovat ZF pouze na jednoho odběratele, zadá se zde jeho číslo
Odběrné místo - je-li nula, pak filtrují pro generování všechny odběry v rámci zadaných podmínek, chceme-li vygenerovat ZF pouze na jeden odběr zadá se zde jeho číslo
Zálohových složenek - volba aktivující se až po generování, doplní počet vygenerovaných složenek
Zálohových faktur - volba aktivující se až po generování, doplní počet vygenerovaných faktur
Splatnost dní - počet dní splatnosti (přičítá se ke dni vystavení faktury)
Záloha číslo - nastavení číselné řady pro zálohové faktury
Vytvořit předpokládané zálohy

Předpokládané zálohy vytvořeny

- volba umožňující promítnutí zadaných záloh v OM do levé části tohoto generátoru (seznam OM ke generování Z). Po jejich vytvoření se změní status a text tohoto tlačítka na:

- volba aktivující se až po spuštění předchozí volby

Vygenerováno - zobrazí celkový počet ZF a jejich celkovou hodnotu
Zaevidovat generované ZF - volba pro provedení zápisu  ZF do jejich evidence - Odběry - Zaevidované zálohové faktury.

Zaevidování generovaných ZF - funguje stejně jako generování upomínek, nebo PF. Po Vygenerování ZF lze tyto faktury tisknout a teprve po kontrole zaevidovat. Zaevidované faktury vracet nelze, pouze vymazat v dtb. Zaevidované zálohové faktury.  Nejsou-li ZF v této databance, pak ovšem na ně nelze provést úhradu !

 

3) Tisk

    Vygenerované ZF lze tedy tisknout jako faktury, nebo jako složenky (parametr z karty OM). Dle příslušného typu F nebo S se zálohové faktury rozdělí do tisku faktur, nebo tisku složenek.  Před prvním tiskem je však nutno nastavit nový vzor. Tento vzor je jednotný pro F i S a  k jeho nastavení je potřeba provést výběr vzoru ve volbě Faktury - Tisk-Výběr formuláře  a to ve spodní části - poslední parametr je vzor pro zálohu.

   

4) Úhrady

    Úhrady se provádějí stejným způsobem jako úhrady smluvních záloh (typ 1) a to ve volbě Saldo - Saldo-úhrady. Úhrada se provádí F3 ovšem za podmínky že je "zafajfklý" i nový parametr ZF (aktivuje výběr z dtb. Zaevidované zálohové faktury). Vložením VS - tj. číslo ZF se doplní příslušné údaje  a postup je shodný jako u pořizování kterékoliv jiné úhrady.  U rozšířeného účtování (pro jednoduché účto) se hodnota uhrazené zálohy dostává do položky přeplatek, ovšem hodnota účtu se doplňuje z nastavení úhrad (účet záloh). Tento účet záloh je shodný pro oba typy účtování.

 

    Provedením úhrady ZF doje k zápisu do této dtb. Saldo-úhrady. Dále se vloží  řádek s fakturou (uhrazenou pohledávkou) do Salda VF, kde má na rozdíl od ostatních faktur právě příznak ZF. Z tohoto důvodu je potřeba zajistit, aby u používaných sestav byla vždy zadána podmínka (zejména u pohledávek) druh = VF. Tímto se zálohové faktury nedostanou do sestavy pohledávek.

    Další zápis se týká zaúčtování (saldo-účtování, kde se účtuje záloha 324 proti 311) a DPH (saldo-DPH - zálohy bez daně). Poslední zápis je pak do uhrazených záloh (vozalou), které se nabízejí pro jejich odpočet z fakturace.

 

 

 

Starší popis novinek je zde: 2002, 2001, 2000.

 

Upraveno 05.05.2004 11:35:14