Úvod
Produkty

Fakturace V&S++

SQL-Web-Robot

Utils
Podpora

Fakturace V&S++

Galerie sestav
   

Smlouvy
   

Fixní cena

FVS s hlasem

Psion HC-WA
   

FVS v mobilu

Externí Fakturace

SQL-Web-Robot

Borland DB motor
Ceník produktů + Á
Kontaktpro stažení aktuální verze programu klikněte zde

Link pro stažení (download) je pouze pro smluvní uživatele.
(soubor je chráněn heslem a není určen pro náhodné stahovače)

Verze  Popis
31.10.2019

 

Rozšíření možností haléřového vyrovnání - DPH.

Úprava dle legislativy, v souladu se zákonem č. 80/2019 Sb. ze dne 12. března 2019 upravující zákon č. 235/2004 Sb.
Automaticky se doplní do tabulek potřebné struktury, při otevření seznamu faktur.

Rozšířený vzor faktury: Tisk faktur HP JetF.QR2 o položky DPH z HV.

 

   
25.5.2018 Rozšíření od GB-SOFT.cz v souvislosti legislativním nařízením o GDPR.

GDPR Manager - pomocník při řešení rozporu mezi Nařízením GDPR a Zákonem o účetnictví.

 

Nové funkce:

  1. GDPR Secure manager - Šifrování tabulky Adresáře a také konkrétních položek.
  2. GDPR Manager / Čistič - Pomocník při výběru a trvalém odstranění údajů o odběrateli (po době nutné k evidenci z hlediska uplynutí povinné archivační doby).
Obě tyto funkce jsou k dispozici pod volbou Databáze (v hlavním menu).

 

Šifrování položek - GDPR Secure manager

V první fázi se jednorázově spustí procedura, která v tabulce Adresář kontroluje její korektnost a pokud je vše OK tak se vytvoří. záložní databáze Adresar*_backup.db a v původní  se spustí šifrování.

V případě zjištěného nedostatku se zobrazí hláška, a další postup je potřeba konzultovat. Šifrování nelze spustit na datech, která nemají správnou strukturu. 

Po ukončení celé procedury se na konci seznamu prováděných činností v průběhu šifrování zobrazí na posledním řádku: Proces GDPR zabezpečení a protekce je ukončen.

V takovém případě jsou již položky šifrované a jejich dešifrování (povoleným uživatelům se obsah zobrazí v původním tvaru) se dá regulovat pomocí další volby.

GDPR - aktivně dekódovat  - volba ve formě zaškrtávátka. Je-li zaškrtnuto, pak jsou data dekódovaná a zobrazují se. Není-li fajfka, data jsou kódovaná a zobrazují se ve formátu dlouhého řetězce písmen a čísel.

 

 

GDPR Manager / Čistič - Výběr a trvalé odstranění údajů o odběrateli.

Volba pro kontrolu aktuálnosti podkladů k odběrateli/odběratelům. Spuštěním se hromadně zkontroluje kompletní seznam odběratelů v tabulce Adresář.

U odběratelů, kteří splňují podmínku (nemají žádné pohledávky ani úhrady mladší 10 let) se doplní Status = "A" a zároveň se změní barva řádku odběratele.

Tito odběratelé mohou být z evidence vynulováni (tzn. doklady v evidenci zůstávají, vynulují se všechny položky obsahující osobní údaje).

Tito jsou dále označování jako "Adepti".  Z datového hlediska se jedná o databázi s názvem ADRESAR_WIPE_INFO.DB

U Externí fakturace jsou k dispozici dvě varianty pro Adresář.  První variantou je společný adresář pro Externí fakturaci a FVS (EF ukazuje na adresář ve FVS). V těchto případech by rozdíl mezi obsahy položek název FVS.Adresář a EF.Adresář mě být minimální. Druhou variantou je ta, že každá z těchto aplikací má svůj adresář a tudíž mohou být obsahy zcela rozdílné.  Vzhledem k tomu, že výmaz je postaven na jednoznačnosti čísla odběratele (v textu se velice často vyskytují rozdíly) může se vyskytovat pod stejným číslem více názvů. Obezřetnost a správná volba  pro filtry je pak dvojnásob na místě.

 

Akce  Popis 
[ Aktualizovat stav ]  Provede kontrolu a doplnění hodnot u všech odběratelů k aktuálnímu datu a doporučí nulování (Status='A') 
[ Nulovat 123 ]  Vynuluje položky s osobními údaji odběratele číslo 123 (jméno,adresa,tel.,email, účet) ve všech relevantních tabulkách, Název odběratele se všude změní na "Vynulován" 
[ Nulovat ZIP ] Vynuluje údaje v zazipovaných tabulkách archivů faktur dle generovaných dávek. 
[ Odstranit reporty ]  Nabídne k odstranění reporty, exporty a emaily uložené v adresáři FVS.
[ Help ]  Zobrazí internet explorer s aktivním odkazem na tento popis 
   
Filtry Filtry lze vzájemně kombinovat, aktivací všech filtrů se zobrazí všichni odběratelé 
Adepti GDPR  Aktivuje se filtr na odběratele  jež splňují podmínky pro výmaz (bez pohledávek a starší než...)  Tito jsou zobrazeni červenou barvou a statusem "A", rovněž je zobrazen celkový počet. 
Vynulovaní  Aktivuje se filtr na již vynulované odběratele  
Vynulované zipy  Aktivuje se filtr na již vynulované zipy obsahující faktury vybraného odběratele 
Nutno uchovat  Aktivuje se filtr na odběratele, kteří nevyhovují podmínce pro zapomenutí (černé řádky, bez statusu "A") 
   
Číslo nebo název  Pole pro vložení čísla odběratele, jenž má být vyfiltrován 
[ Filtrovat ] Aktivace filtru pro pole Číslo nebo název, pod tlačítkem je zobrazen počet vyhovujících vět 
   
Uchovat 10 let  Pole pro zadání počtu let, standard 10 let, minimum 3 roky (dle typu evidence daňových dokladů - elektronicky nebo tištěné, vč. uzávěrek) 

 

Popis položek databáze Adresar_wipe_info.db
Číslo Číslo odběratele
Status N - odběratel jenž nevyhovuje podmínce pro zapomenutí, A - adept vyhovující podmínce pro zapomenutí
FVS/EF Zdroj naplnění názvu odběratele (pouze pro uživatele s Externí fakturací)
Název FVS.Adresář název odběratele ( dtb. Adresář z FVS)
Název EF.Adresář název odběratele ( dtb. Adresář z Externí Fakturace )
Info zkratkovitě databáze, v nichž byl nalezen záznam s daným číslem odběratele
OM - odběry, OD - odečty, ZA - zálohy, SI - Sipo, VF - saldo faktury, UH - saldo uhrady
Status k datum, kdy byla naposledy databáze aktualizována a ke kterému datu proběhla kontrola na možnost výmazu
Wipe info info o způsobu provedení zapomenutí (byl-li odběratel vynulován nebo vymazán)
Wipe čas datový a časový zápis provedení zapomenutí
Wipe zip info o nulování i v zazipovaných dávkách faktur
Poznámka  
Poslední Datum posledního (nejvyššího) datumu, jenž je zohledňován v podmínce pro výběr adeptů na zapomenutí, má-li neuhrazené pohledávky nebo nezúčtované zálohy, pak se doplní aktuální systémový datum
Záznamů počet zjištěných záznamů vybraného adepta
Záznamů_N počet záznamů, v nichž bylo provedeno nulování u vyhovujícího a již vynulovaného adepta
Lze vymazat k Datum, ke kterému lze na odběratele zapomenout / odstranit
AD_PD Nejvyšší použitý datum požit v dtb. Adresář (bez vlivu na možnost zapomenutí) - jen info kvůli novým uživatelům
VF počet zápisů v Saldu VF
VF_N počet záznamů v Saldu (Saldo_Faktury), v nichž bylo provedeno nulování u vyhovujícího a již vynulovaného adepta
VF Kč Celkem součet ze zápisů v Saldu VF
VF Neuhrazeno Kč Celková částka Neuhrazeno ze všech zápisů v Saldu VF (pro zapomenutí musí být nula)
VF PD poslední /nejvyšší/ použitý datum u faktur v saldu
VF Dávek počet dávek u faktur v saldu daného adepta
EF počet zápisů v Saldu VF bez čísla dávky (faktury z Externí fakturace)
EF_N počet  již vynulovaných zápisů v Saldu VF bez čísla dávky (faktury z Externí fakturace)
EF_Kč celková částka faktur z EF
EF_Neuhrazeno celková neuhrazená částka za faktury z EF
EF_PD nejvyšší datum z dokladů z EF
ZA počet zápisů (úhrad) Záloh (dtb. VOZALOU)
ZA_N počet již vynulovaných zápisů v zálohách (VOZALOU)
ZA Kč Celkem součet všech záloh (z dtb. VOZALOU)
ZF celkový počet zápisů v Zálohových fakturách
ZF_N počet již vynulovaných zápisů zálohový faktur (VOZALOU)
ZF Kč Celkem součet všech vystavených zálohových faktur
ZF PD nejvyšší datum evidovaný v uhrazených zálohách (VOZALOU)
SI počet zápisů (přijatých plateb) SIPA
SI_N počet již vynulovaných zápisů v SIPu
SI Kč Celkový součet všech přijatých SIPo plateb
SI PD nejvyšší datum evidovaný u SIPo plateb
UH počet úhrad
UH_N počet již vynulovaných zápisů úhrad
UH Kč celkový součet všech úhrad v Saldo úhrady
UH PD nejvyšší datum evidovaný v úhradách
OM počet odběrných míst (aktivních karet odběrů)
OM_N počet již vynulovaných karet odběrů, v nichž je odběratel evidován
OM PD nejvyšší datum evidovaný u zápisu (změny) v kartě odběru (bez vlivu na podmínky pro zapomenutí) - jen informativně
OD počet řádků v odečtech
OD PD nejvyšší datum zápisu (změny) v odečtech (opět bez vlivu na pomínky pro zapomenutí) - jen informativě
Locker, Locked číslo uživatele a datum zápisu pro zablokování browseru
Changer, Changed číslo uživatele a datum posledního zápisu změny v daném browseru

 

Vlastní nulování je tedy podmíněno splněním podmínky, že odběratel nemá v evidenci pohledávky ani úhrady starší xxx let a je v zobrazeném seznamu označen statusem "A" a zvýrazněn červenou barvou. (počet let by měl být odsouhlasen pověřenou osobou pro GDPR).

Odběratel, na jehož řádku je aktuální pozice se ve formě čísla odběratele doplní do názvu tlačítka pro nulování.

Konkrétní číslo odběratele, kterého chcete vynulovat můžete také zadat do filtru.

Kliknutím na [ Nulovat xxx ] (s číslem odběratele) se spustí NENÁVRATNÉ vynulování osobních údajů ve všech databázích.

Po dokončení zobrazí tabulka s výčtem databází, ve kterých byl odběratel nulován.

Řádky v databázích zůstávají v evidenci pod číslem odběratele s tím, že již nikde nefigurují osobní údaje, pole budou prázdná a místo názvu odběratele je doplněn text VYNULOVÁN.

Zápis o nulování se zapíše ve formě data a času vynulování

Po dokončení vynulování je zápis rozšířen o datum a čas vynulování, doplněny jsou i všechny položky s "*_N" o počtu vynulovaných zápisů v konkrétní databázi (podle výskytu).

   
23.2.2018 Přidána možnost odeslání faktury emailem v PDF

Nová položka v adresáři Email faktura
V náhledu faktury je nové tlačítko Emailem a PDF
   
03.10.2003 Nové zaokrouhlení, které reaguje ihned při přepnutí a úprava vkládání zaúčtování.

Jednotlivé řádky faktury nejsou nyní zaokrouhleny, zaokrouhlena je - celková částka.


   
18.12.2001
(pro PŘÍBRAM)
Upraveny reporty v HTML

   
17.05.2001
(pro DAVLI)
Rozšířena možnost výběru vzoru k tisku o zálohovou fakturu.

   
17.05.2001
(experiment)
Aktivace digitálního asistenta při přihlášení do programu:
(Tato volba je smysluplná je při nainstalované zvukové kartě).

Aktivace této volby vyžaduje instalaci dle popisu MS Agent.

   
01.02.2001
(pro DAVLI)
Upraveno nulování resp. nenulování faktur při vkládání a automatický přepočet.
(Přepínače jsou označeny kolečkem)

Verze  Popis
18.10.2000 Fix grafu v adresáři.
17.10.2000 Úprava licencí pro Příbram.
Optimalizace :
  • Velikost vlastního programu (FVS.EXE) byla zmenšena z 2.5MB na 1.4MB
  • Nové uživatelské rozhraní stahovaného programu (update)

U síťových aplikací se díky zmenšení hlavního programu očekává zrychlení.
V aplikaci nebyl ubrán kód, ale byla použita vysoce účinná komprimační metoda exe souboru.

11.04.2000
 

Poslední úprava : 05.05.2004 15:58:22