Get on Google play store

Bitcoin Clock Speaker

Jednoduchá aplikace, která za vás hlídá pohyb hodnoty BTC (ikdyž běží na pozadí)  a hlásí zvukově změny aktuálního kurzu (Text-to-Speech).

Moon Clock & Bitcoin Clock Speaker:

Základní parametry pro hlášení vývoje BTC jsou jeho vámi stanovené minimum a maximum, zdroj a měna.  Pokud se hodnota BTC pohybuje v tomto rozpětí, je pohyb vývoje ceny BTC zobrazován graficky a to ve formě šipky na pravé straně displeje, interval načítání hodnot je též volitelným parametrem. Rozsah a forma ohlašovaných změn se definuje v hlavním menu u parametrů začínajících slovem Hlásit  a konkrétní fráze si taktéž můžete upravit k obrazu svému pod volbou Nastavení frází. Barva, zvuk a zobrazované symboly jsou součástí pravého menu.

Základní obrazovka

Plochu tvoří černý podklad, z důvodu šetření displeje a baterie. Dominantím znakem je zobrazená aktuální hodnota BTC.  Toto zobrazení lze měnít jak po stránce obsahové - lze vybrat v jaké měně  je hodnota BTC zobrazena a také z jakého zdroje aktuální kurz BTC čerpá, tak po stránce grafické, resp. barvu a to v druhém menu  pod volbou Barva.

Limity pro hlášení  změny v hodnotě BTC se dají nastavit jak pomocí menu zapsáním konkrétní hodnoty, tak i pomocí rychlých grafických buttonů  +100 a -100 které jsou zvlášť pro horní hranici (zeleně v pravé horní části displeje) tak pro spodní hranici (pravá dolní část displeje)

 

 

 

Základní (levé) menu ( umístěné v levém horním menu)

Celá obrazovka     - aplikace je spuštěna přes celý displej

Displej nechat zapnutý    - aplikace nepodléhá usínání resp. vypnutí obrazovky při nečinnosti. Toho se využívá, pokud zařízení slouží jako "nástěnné" hodiny. Doporučeno, pokud je zařízení napájeno anebo na dočasnou dobu.

Hlášení frází:

Hlásit pozitivní změny    - hlásí pokud se hodnota BTC přehoupne přes horní hranici vámi stanoveného limitu. První svič je pro zvukový signál (pípnutí) druhý svič je pro hlasovou frázi.  Změnu si tedy můžete nechat ohlásit jen pípnutím (zvuk vzestupný), nebo hlasovým přeříkáním zvolené fráze ( defaultně nastaveno na "Stoupáme na..")  anebo kombinací obojího.

Hlásit aktuální hodnotu    - po dotyku displeje na hodnotu BTC přeříká  hlas aktuální hodnotu

Hlásit negativní změny     - hlásí pokud  hodnota BTC klesne pod vámi definovanou minimální hranici limitu.První svič je pro zvukový signál (pípnutí) druhý svič je pro hlasovou frázi.  Změnu si tedy můžete nechat ohlásit jen pípnutím (zvuk sestupný), nebo hlasovým přeříkáním zvolené fráze ( defaultně nastaveno na "Klesáme na..")  anebo kombinací objího

Nastavení hlášení frází  - pod touto volbou můžete definovat jaké fráze bude při konkrétních změnách aplikace přehrávat. Text můžete mít libovolný, rovněž tak u všech můžete ještě korigovat, zda-li jejich přeříkávání je zapnuté či vypnuté.  Dotykem na šipku na konci každé fráze je text přeříkán, abyste hned slyšeli, co se bude přehrávat.

 

 

Interval načítání hodnot    - časový interval (frekvence), kdy se zjišťuje dle zvoleného zdroje aktuální hodnota BTC; uváděno v sekundách (s)

Nejvyšší hodnota - Maximum- je horní strop, při jehož dosažení bude aplikace hlásit pozitivní změnu, tj. růst hodnoty BTC.  Hodnotu lze buď přepsat pomocí numerické klávesnice, která se zobrazí po dotyku na hodnotu anebo pomocí šipek a okrajích této hodnoty.

Nejnižší hodnota - Minimum - je spodní hranice, při jejíž překročení směrem dolu, bude aplikace hlásit negativní změnu, tj. pokles hodnoty BTC. Hodnotu lze buď přepsat pomocí numerické klávesnice, která se zobrazí po dotyku na hodnotu anebo pomocí šipek a okrajích této hodnoty.

Výše těchto hodnot se automaticky přepočítávají po změně typu (zdroje) zobrazení hodnoty BTC (ve vztahu k jiným měnám ).  Tyto hodnoty však lze měnit i pomocí rychlé volby v základním menu obrazovky (po dotyku displeje na černé ploše) a to pro horní hranici v pravo nahoře (text zeleně +100 -100  pro hranici minima v pravo dole (text červeně +100 a -100)

Poslední hodnota     - zobrazení poslední zjištěné hodnoty BTC,  je-li však použit restat min. a max. hodnot, pak se vynuluje i tato hodnota. Po nastavení nových limitů se v prvním nejbližším nastavením intervalu pro zjišťování hodnoty částka znovu zobrazí. 

Resetovat Min./Max.hodnoty  - volba, která výše uvedené limity vynuluje, resp. dosadí nulu. Podle timeru se buď doplní nula, v momentě načtení aktuálního kurzu BTC se doplní jeho hodnota do volby "Poslední hodnota" a následně se tatáž částka doplní jak do minima (nejnižší částky) tak i do maxima (nejvyšší částky) - popis výše.

 

Zdroj    - výběr měny v níž je hodnota BTC zobrazována (Kč, Eura, Dolary, Dolary, další kryptoměny DOGE nebo Ethereum) a zároveň zdroj, ze kterého je hodnota načítána  (Binance, CoinBase nebo CoinGecko). Každým výběrem z těchto voleb je hodnota přečtena a následně se změní zobrazení hodnoty a měny v úvodní obrazovce.

Spustit na pozadí - aplikace je stále v činnosti, nadále jsou vyhodnocovány pohyby BTC a dochází k hlášení (je-li zvukové povoleno), avšak obrazovka je uvolněna pro další aplikace nebo úvodní stránku.

Ukončit    - ukončí aplikaci.

 

 

 

Základní (pravé) menu ( volbou v záhlaví hlavního menu pomocí šipky  anebo z hlavní obrazovky a to přejetím pravé hrany displeje)

Toto menu má sekundární funkci a parametry zde volitelné se vztahují k vizuální  formě této aplikace a nastavení TTS enginu (hlasu).  Formou jednoduchých svičů zde můžete zapínat a vypínat zobrazení , limitů, symbolu, zdroje, hlášek, měnit barvu).

 

 

Info banner    -     základní info o posledním načtení BTC, o verzi (číslo a datum) této aplikace a verzi OS. Zobrazení tohoto banneru v základní obrazovce je možno jak vypnout, tak u zapnout, přičemž lze pak ještě měnit grafickou formu (barevné, průhledné, animace)

Zobrazit Min./Max. hodnoty    - vypíná, nebo zapíná zobrazení limitních hodnot v úvodní obrazovce (max - v pravo nahoře, min - v pravo dole)

Zobrazit symbol coinu     - vypíná, nebo zapíná symbol BTC na úvodní obrazovce

Zobrazit symbol měny     - vypíná, nebo zapíná symol měny, vůči které je hodnota BTC zobrazována na úvodní obrazovce

Zobrazit vyslovený text    - vypíná, nebo zapíná zobrazení přeříkavaného textu (hlášek), definovaných v hlavním menu

Zobrazit indikátor    - vypíná, nebo zapíná zobrazení indiátoru ve formě šipky na pravé hraně obrazovky, jenž pomocí animace ukazuje vzestup nebo pokles ceny

Zobrazit zdroj    - vypíná, nebo zapíná zobrazení zdroje, z nějž je čerpána hodnota BTC (CoinBase nebo Binance)

Vizuální animace -

Barva    - možnost výběru barvy pro zobrazení měny a hodnoty BTC v úvodní obrazovce

TTS Engine - možnost výběru hlasového výstupu. Aplikace je zavisla na již nainstalovaných TTS enginech, které je také potreba je spravne nakonfigurovat; doporučjeme nejléle ověřený  "com.google.android.tts" poskytovany firmou google zdarma jako soucast systemu .

Zakoupit verzi bez reklam    - možnost za minimální úplatu odprostit tuto aplikaci od veškerých reklam. Vyvolá GooglePlay.

About    - info o aktuální verzi (číslo) a o poskytovateli (kontakt)

Spustit na pozadí - aplikace je stále v činnosti, nadále jsou vyhodnocovány pohyby BTC a dochází k hlášení (je-li zvukové povoleno), avšak obrazovka je uvolněna pro další aplikace nebo úvodní stránku.

Ukončit    - ukončí aplikaci.

 

Translation files

Download for free!

Get on Google play store

coming soon - App Store

Mail to :studio.gbsoft@gmail.com

www.gb-soft.cz