Zpět

VODOVODY A KANALIZACE JuG, a.s.

266 41 Jiříkov u Grazů 3, Švehlákovská u kopců 255

SMLOUVA O DODÁVCE VODY 
A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Níže uvedené strany se dohodly, že vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, dalších právních předpisů a všeobecných podmínek, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu úkonu.

Smlouva číslo: 9/0 - 2001 mezi
DODAVATEL:ODBĚRATEL:

Adresa:

VODOVODY A KANALIZACE JuG, a.s.
Svehlákovská u kopců 255
36225 Jiříkov u Grazů

IČO:

1235543224

DIČ:

123-6396336

Účet:

1234-543636/8444

tel./fax:

+420173851306/+420173851306

Zastoupený:

Generální manager Vorlíček

Adresa:

3. Středisko Drakonie . C.C.E. Maratov
Klomenady 139
28601 Procáslav

RČ:

2345-23333344

Telefon:

12324-244

Kontaktní osoba:

Ekonom Juno Mano

Zasílací adresa:

Drakonie ROZALDA
Umaňáska 123
42332 Ouchrapy

I. Předmět smlouvy

 1. Dodavatel se zavazuje dodat pitnou vodu z veřejného vodovodu a odvádět odpadní vodu veřejnou kanalizací z níže uvedené nemovitosti.
 2. Odběratel se zavazuje dodanou vodu odebrat a odpadní vody do veřejné kanalizace vypustit, současně se zavazuje zaplatit vodné a stočné.

II. Podmínky dodávky 

 1. Dodávka vody. Měření množství odebrané vody se provádí vodoměrem, který je ve vlastnictví dodavatele.
 2. Odvádění odpadních vod. Množství vypouštěných odpadních vod je stanoveno ve výši množství vody, které je zjištěno měřením na vodoměru nebo vypočteno podle ročních směrných čísel spotřeby.K těmto množstvím se připočte množství vody získané z jiných zdrojů. Vypouštěné odpadní vody musí být v souladu s limity platného kanalizačního řádu. 

III. Platební podmínky

 1. Dodávky vody a odvádění odpadních vod se fakturují za sjednanou cenu. Za sjednanou cenu se považuje cena vodného, stanovená platným ceníkem VODOVODY A KANALIZACE JuG, a.s.. Změna ceníku bude oznámena způsobem obvyklým v místě. Faktury budou zaslány na adresu odběratele. 

 2. Fakturačním obdobím je čtvrtletí. Při změně fakturačního období bude toto oznámeno způsobem obvyklým v místě. Splatnost faktury je stanovena do 21 dnů ode dne odeslání faktury, přičemž ve sporných případech se má za to, že faktura byla doručena 3.den ode dne odeslání. Za den odeslání se v tomto případě považuje den vystavení faktury. 

 3. V případě změny ceny vodného bude uplatněna nová cena na základě technického propočtu množství odebrané vody od posledního odečtu stavu vodoměru před změnou ceny.

 4. Způsob placení : Fakturou

IV. Doba platnosti

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od a lze ji vypovědět jednostranně písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně nejpozději 30 dnů před požadovaným ukončením dodávky vody nebo odvádění odpadních vod. Platnost smlouvy lze ukončit rovněž dohodou smluvních stran. 

V. Ostatní ujednání

 1. V případě, že odběratel neuhradí vodné a stočné ve lhůtě splatnosti, je dodavatel oprávněn v souladu s obecně závaznými předpisy přerušit dodávku vody . Obnovení dodávky provede dodavatel do 48 hodin od úhrady všech dlužných částek, vč. úhrady nákladů spojených s přerušením a obnovením dodávky vody. Dodavatel neodpovídá odběrateli za škody vzniklé odběrateli z důvodu přerušení dodávky vody na základě výše uvedených důvodů. 

 2. Ostatní podmínky týkající se předmětu smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran jsou dány dodacími podmínkami pro dodávku vody z veřejného vodovodu a odváděni odpadních vod veřejnou kanalizací.

 3. Odběratel se zavazuje písemně oznámit dodavateli každou změnu související s předmětem smlouvy, zejména změny ve vlastnických vztazích k napojené nemovitosti . Odběratel zaplatí za provedeni změny částku dle platného ceníku VODOVODY A KANALIZACE JuG, a.s.

 4. Smluvní strany se zavazuji ve smyslu § 17 a následného obchodního zákoníku neposkytovat obchodní a technické údaje a informace získané v rámci plnění smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

 5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou "Dodací podmínky". 

 
 

Odběrné místo : 8020240 Cyklus : 20


Adresa : Čáslav,Komenské nám. 140

Druh dodávkyZpůsob měřeníÚčel využití proDěleníMnožství
[m3/rok]
Voda dodanáMěření VDMObyvatelstvo.120
Voda odkanalizovanáMěření VDMObyvatelstvo.120
limity pro vypouštění odpadních vod v jednotlivých ukazatelích
ukazatellimitukazatellimitukazatellimit
BSK5 [mg/l]11pH66CHSKCr [mg/l] 22
tenzidy [mg/l]77NL [mg/l] 33ropné látky [mg/l]44
extrahované látky [mg/l]55četnost sledování: 1 x měsíčně. Nejsou-li uvedené konkrétní limity, jsou závazné limity pro vypouštění odpadních vod v platném kanalizačním řádu dané lokality.
Voda srážkováVýpočtemPodniky.244(244)
Srážky detailně - druh odvodňovaného povrchu
- zastavěné plochy (střechy)
- zpevněné plochy (asfalt, beton)
- nezpevněné plochy (štěrk)
- trávníky, zeleň
Dlouhodobý
srážkový
průměr
1,11 m3
plocha
100
100
100
100
koef.
0.9
0.8
0.4
0.1
výpočet m3
99,9
88,8
44,4
11,1
Voda jiné zdrojeSměrnými číslyObyvatelstvo.129
Voda spotřebovaná v tech. procesuPaušálně.100m3ze stočného
Záloha typu
Záloha smluvní
cyklus
10
účet
->
číslo
1
hodnota
100 Kč
 
 

Odběrné místo : 560480 Cyklus : 10


Adresa : Čáslav,Komenského 140

Druh dodávkyZpůsob měřeníÚčel využití proDěleníMnožství
[m3/rok]
Voda dodanáMěření VDM
% dělení
Podniky
Obyvatelstvo
10%
90%
120
Voda odkanalizovanáMěření VDM
% dělení
Podniky
Obyvatelstvo
10%
90%
120
limity pro vypouštění odpadních vod v jednotlivých ukazatelích
ukazatellimitukazatellimitukazatellimit
BSK5 [mg/l]11pH66CHSKCr [mg/l] 22
tenzidy [mg/l]77NL [mg/l] 33ropné látky [mg/l]44
extrahované látky [mg/l]55četnost sledování: 1 x měsíčně. Nejsou-li uvedené konkrétní limity, jsou závazné limity pro vypouštění odpadních vod v platném kanalizačním řádu dané lokality.
Voda srážkováVýpočtemObyvatelstvo.288(288)
Srážky detailně - druh odvodňovaného povrchu
- zastavěné plochy (střechy)
- zpevněné plochy (asfalt, beton)
- nezpevněné plochy (štěrk)
- trávníky, zeleň
Dlouhodobý
srážkový
průměr
1,11 m3
plocha
100
100
199
100
koef.
0.9
0.8
0.4
0.1
výpočet m3
99,9
88,8
88,356
11,1
Voda jiné zdrojeSměrnými čísly
% dělení
Obyvatelstvo
Obyvatelstvo
1%
99%
120
Voda spotřebovaná v tech. procesuPaušálně.50%ze stočného
Záloha typu
Záloha smluvní
cyklus
10
účet
->
číslo
1
hodnota
200 Kč
 
 

Odběrné místo : 560490 Cyklus : 32


Adresa : Čáslav,Komenského 139

Druh dodávkyZpůsob měřeníÚčel využití proDěleníMnožství
[m3/rok]
Voda dodanáMěření VDM
Paušální dělení
Podniky
Obyvatelstvo
50
120-50
120
Voda odkanalizovanáMěření VDM
Paušální dělení
Podniky
Obyvatelstvo
50
120-50
120
limity pro vypouštění odpadních vod v jednotlivých ukazatelích
ukazatellimitukazatellimitukazatellimit
BSK5 [mg/l]11pH66CHSKCr [mg/l] 22
tenzidy [mg/l]77NL [mg/l] 33ropné látky [mg/l]44
extrahované látky [mg/l]55četnost sledování: 1 x měsíčně. Nejsou-li uvedené konkrétní limity, jsou závazné limity pro vypouštění odpadních vod v platném kanalizačním řádu dané lokality.
Voda srážkováVýpočtemObyvatelstvo.505(505)
Srážky detailně - druh odvodňovaného povrchu
- zastavěné plochy (střechy)
- zpevněné plochy (asfalt, beton)
- nezpevněné plochy (štěrk)
- trávníky, zeleň
Dlouhodobý
srážkový
průměr
1,11 m3
plocha
111
222
333
444
koef.
0.9
0.8
0.4
0.1
výpočet m3
110,889
197,136
147,852
49,284
Voda jiné zdrojeSměrnými čísly
Paušální dělení
Podniky
Obyvatelstvo
50
120-50
120
Voda spotřebovaná v tech. procesuPaušálně.25m3ze stočného
Záloha typu
Záloha SIPO 2000 - Č.P.
cyklus
10
účet
->
číslo
1234567890
hodnota
30000 Kč

 

Dne:

Dne:

Za dodavatele ...................................

Za odběratele ...................................

Zpět