www.GB-SOFT.cz zpět

Dvousložková cena (tento dokument)
Detailní popis variant
Detailní popis naplnění ceníku

    Dvousložková cena dle zákona 274/2001 Sb. ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů  vstoupila v platnost 1.ledna 2002. Tento způsob fakturace byl navrhnut pro vyrovnání rozdílů v nákladech mezi odběry s minimální a větší spotřebou. Odběrná místa se spotřebou menší než 30 m3/rok mají nyní díky pevné složce (počtu fakturovaných dní) větší podíl na fakturaci než doposud a naopak odběratelé s větší spotřebou jsou zvýhodněni levnější sazbou.

    Dvousložková cena - sazba  (dále jen DS) však nikterak nevylučuje stávající fakturaci v jednosložkové ceně. Obě tyto varianty mohou být použity současně a to v závislosti na jednotlivých obcích. 

    Fakturace ve DS je postavena na dtb. Ceník paušálních sazeb, proto je nutné jejímu naplnění věnovat mimořádnou pozornost. Základem je výběr vhodné kategorie - ev. kategorie pro danou obec; dle vybrané kategorie pro danou obec se pak v kartě OM (karta odběrného místa) vyplní nově přidané položky související s DS . Jedná se o varianty : 

1) spotřeba vody dodané a odkanalizované v m3/rok

2) průměr přípojky

3) průměr vodoměru

4) průtok  přípojky

5) průměr kanalizační přípojky      

Podrobnější popis je věnován variantám 1 a 3 (kategorie spotřebovaných m3 a kategorie průměru VDM), neboť ostatní kategorie jsou již jen obdobou třetí varianty (průměr vdm) a mimo definice kategorizační položky jsou s ní shodné.

Vybraná varianta se vždy vztahuje k jedné cenové úrovní, v rámci cenové úrovně k dané obci (pokud je cena v jednotlivých obcích rozličná) a v rámci jedné obce pak ke statistice (víc jak jedena varianta DS v jedné obci) a k jednomu druhu vody (VD - voda dodaná, VO - voda odkanalizovaná a VS - voda srážková ).  

Dále se vyplní dtb. variant paušálních sazeb. Zde je jedná o přednastavení druhů vod v rámci cenové úrovně, obce  a ev. dle statistiky (variant v rámci jedné obce).  Budete-li účetně vést pevnou složku na jiném účtu (než je vodné a stočné), pak je nutné  ještě vyplnit dtb. Statistika . Poslední volbou je zapnutí možnosti fakturace paušální složky v generátoru.  Nové položky v programu s sebou nesou i úpravu ve vzorech (faktury,složenky a inkaso) tudíž je potřeba nahrát nové vzory s těmito položkami, nebo nám zaslat stávající vzory pro úpravu.

    V následujícím textu se budou často opakovat nově použité termíny:

DS, DC- dvousložková sazba, dvousložková cena
PS- pevná složka
Varianta- dle kterého parametru se aplikuje DS (kapacita vdm, přípojky, kategorie spotřeby a pod.) Varianty jsou uváděny v databázích pod čísly, jejich popis najdete v následujícím popisu
Obec- číslo obce (uvádí se jen v případě, že se liší cena v jednotlivých obcích - byť jen v jedné jediné, nebo DS platí jen pro některé obce); je-li dvousložková cena ve všech obcích a je jednotná, pak se obec =0
PC, PCV, PCS- pevná cena, pevná cena vodné, pevná cena stočné
Typzpravidla číslo statistiky (vyplnění této položky umožňuje v rámci jedné obce a jednoho druhu vody fakturovat ve dvou variantách), obecně platí typ = 0 tj. nerozlišuje se a v rámci obce a druhu vody je jednotná varianta
Druh vody- kategorie: VD-voda dodaná, VO-voda odkanalizovaná, JZ-jiné zdroje , SR-voda srážková
JednotkaM - m3 (tj. množství fakturované vody u paušálů)  D - dny (počet dnů pro pevnou složku - obdoba pronájem vodoměru za den)
Kategoriepoložka pro variantu kategorie spotřeb, kde se definují jednotlivé skupiny - kategorie - rozsahem spotřebovaných m3 ( např. 0-30, 31-100, 101-500, .. a pod.), ev. v ceníku je uvedena horní hranice kategorie, tedy DO
Cena zobdobí, od kdy platí cena a je ve formátu DD.MM.RRRR (s tím, že DD je vždy 01. tj první den v měsíci)
Jednotky PS- počet fakturovaných m3, nebo počty dnů (v závislosti na variantě) pro pevnou složku
  

 

Základní varianty pro DS

    Dle prováděcí vyhlášky č.428  k zákonu č. 274/2001 Sb. jsou stanoveny tři technické parametry pro výpočet dvousložkové ceny:

  1. kapacity vodoměru vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normové hodnoty zařazením do zvolené kategorie nebo,

  2. profilu vodovodní přípojky určené velikostí její průtočné plochy zařazením do zvolené kategorie, nebo,

  3. množství odebrané vody zařazením do zvolené kategorie

Vzhledem k tomu, že zákon nepostihuje všechny varianty možností měření užívané v praxi, předkládaná úprava programu rozšířila tyto varianty na následující:

  1. (1) Kategorie množství vody dodané,odkanalizované, srážkové (celkem m3 za předchozí rok)
  2. (2) Průměru vodovodní přípojky
  3. (3) Průměru vodoměru
  4. (4) Průtoku vodoměru
  5. (5) Průměru kanalizační přípojky

Nejvíce využívané varianty budou dvě (A(1)  - dle množství m3 a C (3) - dle průměru vodoměru ), ostatn í varianty jsou již jen obměnou varianty C (3) postavenou na jiném parametru.  Nejpřesnější variantou je však doposud nepoužívaná položka průtok vdm (vodoměry o stejném průměru mohou mít jiný průtok - a to dokonce i od téhož výrobce). Pokud jste již fakturovali pronájem vdm, tak varianta 3 ji zcela nahradí, ovšem s tím, že jednotkou pro výpočet pronájmu není měsíc, ale sazba za den.  V nastavení účtů DAL (statistika a MD) je potřeba vyplnit veškeré účty znovu do nových položek ("paušálních").

Algoritmus výpočtu pevné složky ceny neklade žádné omezení, lze kombinovat varianty i v rámci obce v závislosti na druhu vody a (a nebo) typu odběratele při neomezeném množství kategorií !!

Pro fakturace ve DS ceně jsou v programu nově následující volby a s nimi související postupy:

1)  Databanky a pomocné funkce, které jsou při dvousložkové fakturaci aktivovány :

2)  Generátor :

3)  Nové položky o které byly rozšířeny databáze v souvislosti s DS:

Nové VZORY - vzhledem k využití nový položek je potřeba upravit vzory faktur, složenek a inkasa. V současné době má mnoho našich uživatelů rozličné a specifické vzory (loga, jiný typ složenek, textové vložky) a tak nelze předložit univerzální vzor, který by vyhovoval všem. Před přechodem na novou verzi je tedy potřeba do stávajícího vzoru doplnit v editaci nové položky, nebo nám vzory zašlete a my je v krátkém časovém intervalu odešleme zpět s provedenou požadovanou úpravou.

Pokud jste využívali doposud pronájem vodoměrů, pak v této verzi je nahrazen ve dvousložkové sazbě právě touto paušální (pevnou) složkou ceny. Je tedy potřeba znovu vyplnit účty v dtb. Statistika a MD  a vyplnit ceník paušálních sazeb.

Tato nová verze (je-li dvousložková sazba využita) se neslučuje s původními vzory a formuláři. Totéž platí i u sestav, bylo-li doposud využíváno fakturování pronájmu vdm  (nyní je tomu možno jen pomocí dvousložkové sazby - tedy tím i využití nových položek) je potřeba sestavy upravit rozšířením o nové položky.  Pokud nejste sami schopni si sestavy upravit, je potřeba je vyexportovat - pomocí volby GB-Doktor  a zaslat je nám k úpravě.