GB-SOFT.cz Podpora FVS

Kontrola průměrných spotřeb - FVS - radio odečty/manuální pořizování odečtů

Tato funkcionalita vznikla primárně pro kontrolu spotřeb pořízených importem a to buď z radiově odečítaných vodoměrů a nebo i ručně pořizovaných odečtů v terénu na mobilních zařízeních. Využití se však nabízí i pro běžné pořizování odečtů či jejich kontrole.  Naplnění hodnot je rozděleno do dvou částí a to na  průměrné denní spotřeby odběru  (databáze odběry), s níž je pak konfrontován odečet a  průměrná denní spotřeba pořizovaného odečtu (v kartě odečtu), která je následně zobrazena i v řádcích odečtu ve formě odchylky.   Nové položky mají pouze informativní charakter, jejich hodnoty jsou využívány pouze pro kontrolní mechanismy.

V následujícím popisu může být "Průměrná Denní Spotřeba" označována pod zkratkou PDS.

Odběry - naplnění hodnot průměrných spotřeb

Naplnění hodnot lze provést jednorázově a to buď na celá data anebo po částech dle obcí (volitelný parametr).  Důležitým parametrem je stanovení počátečního data, od kterého mají být zahrnuty vyfakturované spotřeby  pro výpočet průměrné denní spotřeby. Tento datum od se váže k položce Odečet_od (dtb. Odečty), nikoliv  Období odečtu a dále jsou do výpočtu zařazeny ty odečty, které mají celý odečet s datem větším než zadaný parametr pro výpočet (nikoliv jen jeho část - tedy pokud  tento datum je v rozpětí datumů odečtu od-do). 

Do výpočtu jsou zahrnuty pouze odečty (dtb. Odečty - položka druh - hodnota VS), nikoliv paušály (OP,PA,JZ,SR). Pozor, nezaměňovat s položkou Funkce ...

Aktualizace průměrných spotřeb

 Tím že je zde uveden jako parametr Počet dní pro výpočet průměrné denní spotřeby (nikoliv rozsah konkrétních datumů odečtů nebo období) se může proměrná denní spotřeba průběžně v čase aktualizovat. V kartě odběrného místa přibyla kromě Průměrné denní spotřeby také položka Datum výpočtu PDS, čímž je zajištěn parametr pro inicializaci nového výpočtu, neboť ten se provádí po uplynutí x dní od tohoto data.  Rozsah po jaké době se bude hodnota přepočítávat slouží parametr Přepočíta za X dní. Optimální stav by měl být měsíční, pokud využíváte jen delšní fakturační cykly, můžete tento počet dní úměrně navýšit. Další parametry se týkají filtru na číslo obce, cyklu a číslo odběru.

Další filtr, který ovšem není zobrazen, ale program s ním počítá je Druh: VS - (tím jsou eleminovány paušály, SR, JZ)

Vynulovat PDS z odběrů - volba pro spuštění hromadného vynulování položky průměrné denní spotřeby v Odběrech. Použijte v případě, kdy už máte průměrné denní spotřeby naplněné a následně zásadně změníte rozsah parametrů pro jejich výpočet.

Vynulovat PDS z odečtů - volba pro spuštění hromadného vynulování položky (zobrazena v kartě odečtu) a řádcích zobrazena už jako rozdíl aktuální spotřeby jako Odchylka od průměrné denní spotřeby. V dtb. Odečty se PDS a odchylka od průměrné denní spotřeby se narozdíl od odečtů nenaplňuje hromadně, ale pouze pokud dojde k otevření karty odečtu, tak pro ten odečet se provede výpočet aktuální spotřeby tohoto konkrétního odečtu.

Přehled výpočtů PDS - kontrola vhodná pro případy, že výpočty provádíte s filtry na obec nebo cyklus, díky tomu zjistíte zda-li je propočteno vše nebo jen něco.

Spustit výpočet - provede výpočet a naplnění průměrných denních spotřeb  v Odběrech.

Volbu  Aktualizace průměrných spotřeb (pro hromadné naplnění) lze také vyvolat kartě odečtu v nastavení a nebo také z karty odběrného místa  (spodní polovina karty Odběru - záložka Vše  - Button "Výpočet průměrné denní spotřeby" - zakroužkováno na obrázku )

Průměrná denní spotř. - zkratka pro: Průměrnou denní spotřebu.   Jedná se o hodnotu m3/den, která je spočtena za zadaný rozsah datumů odečtu od-do a nasčítané spořeby za tento rozsah (počet dní).

Výpočet průměrné deení spotřeby: vyvolá formulář pro nastavení parametrů pro výpočet průměrných denních spotřeby a ke spuštění jejich výpočtu.

Dne:  datum provedení posledního výpočtu průměrné denní spotřeby

Poznámka k výpočtu:  sumarizace parametrů na jejichž základě byla vypočtena prům. denní spotřeba. Jedná se o rozsah datumů odečtů od-do tedy počet dní a celková spotřeba za tento rozsah

PDS v Odečtech - řádky

V databázi odečty přibyly 2 nové položky:  % odchylka od spotřeby a Nezapočítat do průměru.  Odchylka od spotřeby je přepočtena do percentilu a vyjadřuje rozdíl mezi dlouhodoubou průměrnou spotřebou vypočtenou v odběru s aktuální průměrnou spotřebou za den v daném odečtu. Nezapočítat do průměru je standardně vypnuté, do průměru se zahrnují všechny odečty s druhem VS, pouze pro případy mimořádné dofakturace, oprav je možné u odečtů tuto funkci deaktivovat. Mění se ve formě zaškrtávátka v kartě odečtu.  Obě nové položky jsou v  databázi opět na konci, doporučujeme položku %Odchylky přesunout dopředu, mezi základní položky viditelné při otevření databáze.

V kartě odečtu - v rozšířeném formuláři, jsou pak tyto nové položky v části u spotřeby.  Jste-li v režimu vkládání, pak po zadání konečného stavu před zápisem do spotřeby, se provede výpočet aktuální průměrné spotřeby a tato hodnota ve formátu procent (v porovnání od dlouhodobé průměrné denní spotřeby vypočtené v odběrech).  Je-li překročen limit přípustné odchylky (dále ve volbě Nastavení), pak je tato informace zobrazena červeně.   Nezapočítat je defaultně prošedlé, tudíž se každý zadaný odečet zahrne do dalšího výpočtu PDS.

V případě, že vkládáte odečet formou odhadu (a jste tedy v režimu vkládání) lze automatického výpočtu využít a to tak, že kliknete na tlačítko Konečný stav. Následně se zobrazí hláška, kde jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a dotaz, zda-li spotřebu a nový konečný stav doplnit. Po potvrzení ANO se doplní do tohoto odečtu.

Parametry pro nastavení formátu zobrazení a varování jsou ve čtvrté kartě odečtu - v Nastavení:

Kontrola průměrné denní spotřeby - základní volba pro aktivaci či deaktivaci hlídání spotřeb, resp. jejich odchýlení od průměru.

Zobrazovat upozorňovací hlášku při překročení limitu - hláška se zobrazí po zadání konečného stavu. Vypnutím této volby zůstavájí nadále veškeré výpočty zachovány, jen při pořízení odečtu nejste okamžitě upozorněni. Pokud se zobrazují hlášky příliš často, máte nejšpíš nastavenou malou odchylku. Rovněž tak lze deaktivovat i zvukovou kontrolu - Pípnout při překročení limitu.  Je-li u těchto voleb černě fajka/zaškrtávátko, pak jsou aktivní.

Přípustná odchylka maximum/minimum - hodnota v procentech, pokud je překročena, a volba pro zobrazení hlášky aktivní, pak jste při pořizování odečtu okažitě informováni hláškou o odchýlení od průměrné spotřeby.

Zobrazit odchylku / procento - volba pro formu zobrazení odchýlení od průměrné spotřeby. Je-li aktivní druhá varianta - procento spotřeby, pak 1:1 je 100% tedy  je-li spotřeba přesně ve výši průměrné denní spotřeby pak je to 100%, překročí-li se spotřeba o 20% pak je to 120%.   Je-li aktivní první volba - procentuální odchylku - pak zobrazí rozdíl od odchýlení od PDS jen v procentech po odečtení 100, tedy je o to, o co byl rozdíl překročen, tedy 20%. Jedná se tedy jen o formu zobrazení.

Kontrola PDS u dálkově pořízených odečtů.

Vzhledem k tomu, že vložení odečtů probíhá automatizovaným procesem, je potřeba tyto parametry nastavit a výpočty PDS spustit ještě před promítnutím pořízené dávky do Odečtů. Zde přibyly dva parametry a to pro zadání přípustné odchylky od-do. Jakmile průměrná spotřeba odečtu překročí výši přípustné odchylky, zobrazí se hláška a následně seznam odběrů, jichž se to týká - viz další obrázky.

Kontrola průměrných spotřeba z odečtů pořízených z externích zdrojů (Diavaso)

Před promítnutím pořízených odečtů do dtb. Odečty jsou parametry v nastavení rozšířeny právě o procento odchylky,  při jejímž překroční budete upozorněni na spotřebu mimo povolený rozsah. Tuto funkci lze i vypnout zrušením zaškrtávátka.

Po provedené kontrole v případě že některá ze spotřeb přesahuje nastavený limit se zobrazí hláška:

po jejím potvrzení se otevře html stránka s výstupem odběrů, jichž se to týká. Odečty se promítnou, avšak u těchto odběrů doporučujeme provést kontrolu a editaci, tedy úpravu na správný stav.